Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Česta pitanja  >  Novčana naknada
Zadnja izmjena: 14.02.2018.

Novčana naknada


Pošto sam korisnica novčane naknade, a imam mogućnost za honorarni posao, zanima me koliko je zakonom dopušten iznos uz primanje novčane naknade?
ODGOVOR:  Ukoliko ćete obavljati honorarni posao, iznos koji ne utječe na vaše vođenje u evidenciji Zavoda te obustavu novčane naknade je 1.917,10 kuna netto.

Naime, članak 17. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (''Narodne novine'', br. 16/2017 propisuje da Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji, ako ta osoba ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika (REGOS-a), a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini. U članku 48. stavku 1. točki 1. Zakona propisano je da se isplaćivanje novčane naknade obustavlja korisniku za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prosječna isplaćena novčana naknada u 2016. godini iznosi 1.917,10 kuna.
 
Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe mogu se, sukladno članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona, ponovno prijaviti u tu evidenciju nakon onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom  prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a osobama kojima je novčana naknada obustavljena, sukladno članku 48. stavku 2. Zakona nastavit će se isplaćivanje novčane naknade za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu pod uvjetom da se prijave Zavodu u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.
 
Uslijed isteka ugovora o radu nakon jedne godine, kao razlog prestanka svojstva osiguranika navodi se sporazumni otkaz i istek ugovora o radu. Da li na osnovi toga, ukoliko zadovoljavam sve ostale kriterije, mogu ostvarivati pravo na novčanu naknadu?
ODGOVOR: Da li nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu ovisi između ostalog o razlogu prestanka radnog odnosa.

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:
 1. zbog toga što je isti otkazala, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
 2. pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, osim kada je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu,
 3. zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
 4. redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze, odnosno službene dužnosti,
 5. zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.
Članak 112. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14.) taksativno navodi načine na koje može prestati ugovor o radu. Tako je propisano da je jedan od načina na koji ugovor o radu može prestati istek ugovora o radu na određeno vrijeme, dok je drugi način sporazum radnika i poslodavca. Kako Vi u svom upitu navodite dvije osnove za prestanak ugovora o radu, dok ugovor o radu može prestati samo iz jednog od razloga koji su taksativno navedeni člankom 112. Zakona o radu, ne možemo Vam dati konkretan odgovor da li bi s obzirom na osnovu prestanka radnog odnosa ispunjavali uvjet za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.

Sukladno citiranom članku 39. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, osoba kojoj radni odnos prestane zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme može s obzirom na osnovu prestanka radnog odnosa ostvariti pravo na novčanu naknadu, dok osoba kojoj radni odnos prestane sporazumom o prestanku radnog odnosa, osim kada je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu, ne može s obzirom na osnovu prestanka radnog odnosa ostvariti pravo na novčanu naknadu.

Napominjemo da je rok za prijavu i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu 30 dana od dana prestanka radnog odnosa te Vas upućujemo da se u navedenom roku prijavite nadležnom područnom uredu Zavoda (prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta). Uz zahtjev za novčanu naknadu potrebno je priložiti dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa, potvrdu o obračunatoj plaći umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, te presliku kartice tekućeg računa.
Dobio sam raskid ugovora o radu 31.03.2015. godine, za koje mjesece moram priložiti potvrdu o plaći?
ODGOVOR: Ukoliko Vam je radni odnos prestao dana 31.03.2015. da bi Vam se mogla utvrditi osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade potrebno je da dostavite dokaz (potvrdu ili platne liste) o plaći umanjenoj za obvezne doprinose koju ste ostvarili za mjesece 1., 2. i 3. mjesec 2015., odnosno za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015.

Ukoliko ste u nekom od navedenih mjeseci bili na bolovanju te primali naknadu plaće, potrebno je da dostavite podatak o obračunatoj plaći umanjenoj za obvezne doprinose koju ste ostvarili u tromjesečnom razdoblju koje prethodi mjesecu u kojemu ste bili na bolovanju te dokaz o razdoblju korištenja bolovanja.

Za detaljnije informacije upućujemo Vas da se obratite u područni ured prema mjestu prebivališta/boravišta i podnesete zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, budući da isti ured nastavno podnesenom zahtjevu provodi upravni postupak i donosi rješenje nastavno Vašem zahtjevu. 
Molim Vas informaciju da li imam uvjete za podnošenje zahtjeva za produženje novčane naknade do ispunjenja uvjeta za prijevremenu mirovinu?
ODGOVOR: Trajanje prava na novčanu naknadu utvrđeno Vam je temeljem članka 44. stavka 1. točke 13. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine", 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13)  tj . priznato Vam je pravo na novčanu naknadu u trajanju od 450  dana s obzirom na to da ste na radu proveli 32 godine. U trenutku kada vam je priznato pravo na novčanu naknadu niste ispunjavali uvjete za novčanu naknadu do zaposlenja ili dok ne nastupi neka od okolnosti pripisanu Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu, budući da ovu naknadu ima nezaposlena osoba koja je provela na radu 32 godine i kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju.

Zakon o izmjenama  i dopunama  Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji je objavljen u „Narodnim novinama“  br. 25/12, a  stupio na snagu dana 07.03.2012. godine,  predviđa mogućnost produženja novčane naknade za nezaposlene osobe -  žene,  koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu  sve do zaposlenja ili nastupanja neke druge okolnosti za prestanak prava na novčanu naknadu ( tzv. „trajna naknada“) i to prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do 01.11.2010. godine  kada je stupio na snagu Zakon o izmjenama  dopunama zakona o posredovanju pri  zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti  („Narodne novine“ , br.  121/10).  Navedeno pravo može se produžiti do ispunjenja godina života potrebnih za stjecanje prava na starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu.

S obzirom na navedeno, nezaposlenim osobama koje ne ostvare pravo na  „trajnu naknadu“  već na novčanu naknadu u trajanju od 450 dana ista se ne može produžiti do ispunjenja godina života potrebnih za stjecanje prava na starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu.

 
Da li prestankom rada imam pravo na naknadu s Zavoda, ako da koliko dugo i u kojem iznosu?
ODGOVOR: Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti regulirano je Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13.).
        
Osnovni uvjet kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu propisan je člankom 37. stavak 1. Zakona, prema kojemu pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Pri utvrđivanju uvjeta od 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca nije od utjecaja činjenica da li je osoba radila u punom ili nepunom radnom vremenu, nego se gleda kalendarski koliko je radila.

Nadalje, sukladno članku 39. Zakona pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:
1) zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
2) pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, osim kada je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu,
3) zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
4) redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze, odnosno službene dužnosti,
5) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Ukoliko je posljednji radni odnos trajao kraće od 3 mjeseca, da bi osoba mogla ostvariti pravo na novčanu naknadu, ni prethodni radni odnos ne smije joj prestati na jedan od gore navedenih načina.        
           
Prema članku 38. stavak 1. Zakona pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba ako se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka samostalne djelatnosti.

Sukladno članku 44. i 49. Zakona dužina trajanja novčane naknade utvrđuje se ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu u koje se, sukladno članku 44. stavak 3. Zakona, uračunava vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme provedeno na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme radnik primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju. 
Sukladno članku 44. stavak 4. Zakona za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu u vrijeme provedeno na radu na temelju obavljanja samostalne djelatnosti, uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje. Sukladno članku 49. stavak 4. za određivanje dužine trajanja novčane naknade bitna činjenica je i da li je nezaposlena osoba već koristila novčanu naknadu budući se kod ponovnog utvrđivanja prava na novčanu naknadu u vrijeme provedeno na radu na temelju kojeg se utvrđuje trajanje prava na novčanu naknadu, uračuna se samo vrijeme provedeno na radu nakon posljednjeg korištenja novčane naknade.

Sukladno članku 41. Stavak 1. Zakona osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe. Sukladno članku 41. stavak 2. Zakona osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu koja je obavljala samostalnu djelatnost čini prosjek osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti. U osnovicu ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima.

Ako se osnovica ne može utvrditi na navedeni način, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku vremena provedenom na radu. Minimalna plaća za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine iznosi 2.423, 64 kuna („Narodne novine“, br.151/14).

Sukladno članku 42. Zakona novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 41. Zakona.

Nadalje, sukladno članku 59. Zakona postupak za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom, pa tako i prava na novčanu naknadu, pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe. Podnošenjem zahtjeva inicira se upravni postupak u kojem se na temelju potrebnih dokaza utvrđuje da li nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu te ukoliko ima trajanje i visina novčane naknade.

Slijedom iznijetog, upućujemo Vas da se u navedenom roku od 30 dana prijavite nadležnom područnom uredu Zavoda (prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta), gdje možete, uz predočenje potrebnih dokaza dobiti konkretnije odgovore na Vaša pitanja, te da podnesete zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.
Uz zahtjev za novčanu naknadu potrebno je priložiti dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (ukoliko je posljednji radni odnos trajao kraće od 3 mjeseca, i dokaz o razlogu prestanka prethodnog radnog odnosa), potvrdu o obračunatoj plaći umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, te presliku kartice tekućeg računa.
 
Vlasnik sam obrta te nakon ljeta namjeravam privremeno zatvoriti obrt do sljedećeg ljeta. Da li ja nakon zatvaranja obrta imam pravo na novčanu naknadu sa Zavoda?
ODGOVOR: Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13) sukladno članku 37. pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se: vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje. Prestanak obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega mora biti brisana osoba koja je obavljala samostalnu djelatnost.

Sukladno članku 40.a pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga. Opravdanim razlozima smatraju se:
 • insolventnost, odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
 • zaključenje stečajnog postupka,
 • poslovanje s gubitkom,
 • gubitak poslovnog prostora,
 • gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,
 • bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • gubitak poslovnog partnera,
 • ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,
 • drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.
Dokazi koje morate priložiti zahtjevu za novčanu naknadu po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti su:
- dokaz o prestanku obavljanja samostalne djelatnosti iz opravdanog razloga,
- dokaz o uplati doprinosa za zapošljavanje (potvrda Porezne uprave),
- dokaz o mjesečnoj osnovici na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđeni posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti (potvrda Porezne uprave),
- dokaz o brisanju iz registra osobe koja je obavljala samostalnu djelatnost,
- preslika kartice tekućeg računa

Sukladno članku 38. stavku 2. rok za podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti je 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.
 
Kada vlasnik obrta zatvori svoj obrt, u kojem je ujedno i radio, i prijavi se na zavod kao nezaposlena osoba, prima li naknadu za nezaposlene, koliko dugo i u kojem iznosu?
ODGOVOR: Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13) sukladno članku 37. pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se: vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje. Prestanak obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega mora biti brisana osoba koja je obavljala samostalnu djelatnost.

Sukladno članku 40.a pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga. Opravdanim razlozima smatraju se:
-  insolventnost, odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
- zaključenje stečajnog postupka,
- poslovanje s gubitkom,
- gubitak poslovnog prostora,
- gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,
- bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
- gubitak poslovnog partnera,
- ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
- prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,
- drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

Dokazi koje morate priložiti zahtjevu za novčanu naknadu po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti su:
- dokaz o prestanku obavljanja samostalne djelatnosti iz opravdanog razloga,
- dokaz o uplati doprinosa za zapošljavanje (potvrda Porezne uprave),
- dokaz o mjesečnoj osnovici na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđeni posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti (potvrda Porezne uprave),
- dokaz o brisanju iz registra osobe koja je obavljala samostalnu djelatnost,
- preslika kartice tekućeg računa

Sukladno članku 38. stavku 2. rok za podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti je 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.
 
Da li osoba koja zadovoljava sve uvjete za ostvarivanje prava navedene na web stranici HZZ-a (bila u radnom odnosu 9 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca, nije svojom krivnjom ostala bez posla, itd.), ali nije hrvatski državljanin vec ima privremeni boravak u Hrvatskoj u svrhu spajanja obitelji, ima pravo na novcanu naknadu?
ODGOVOR: Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti regulirano je Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13.).

Sukladno članku 8. Zakona državljani država članica Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i državljani Švicarske Konfederacije u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačeni su s hrvatskim državljanima.

Nadalje, sukladno članku 15. Zakona, Zavodu se radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu može prijaviti nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni odnos u Republici Hrvatskoj bez njegove krivnje ili uz pristanak ako ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. Nezaposlena osoba prijavljuje se prema mjestu odobrenog privremenog boravka.
 
Osnovni uvjet kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu propisan je člankom 37. stavak 1. Zakona, prema kojemu pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.
 
Nadalje, sukladno članku 39. Zakona pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao njezinom krivnjom, voljom ili u sporazumu s poslodavcem. Naime, navedeni članak propisuje da pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:

1) zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
2) pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, osim kada je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu,
3) zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
4) redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze, odnosno službene dužnosti,
5) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Ukoliko je posljednji radni odnos trajao kraće od 3 mjeseca, da bi osoba mogla ostvariti pravo na novčanu naknadu, ni prethodni radni odnos ne smije joj prestati na jedan od gore navedenih načina.        
            
Prema članku 38. stavak 1. Zakona pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba ako se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.
 
S obzirom na navedeno ukoliko osoba, stranac ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj te joj radni odnos u Republici Hrvatskoj nije prestao njezinom krivnjom ili uz pristanak ista se može prijaviti u evidenciju Zavoda te podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.
Naime, sukladno članku 59. Zakona postupak za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom, pa tako i prava na novčanu naknadu, pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe. Podnošenjem zahtjeva inicira se upravni postupak u kojem se na temelju potrebnih dokaza utvrđuje da li nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu te ukoliko ima trajanje i visina novčane naknade.
 
Slijedom iznijetog, upućujemo Vas da se u navedenom roku od 30 dana prijavite nadležnom područnom uredu (prema mjestu privremenog boravka), gdje možete, uz predočenje potrebnih dokaza dobiti konkretnije odgovore na Vaša pitanja, te da podnesete zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.
Uz zahtjev za novčanu naknadu potrebno je priložiti radnu knjižicu (kao dokaz za staž osiguranja navršen do 30.06.2013.), dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (ukoliko je posljednji radni odnos trajao kraće od 3 mjeseca, i dokaz o razlogu prestanka prethodnog radnog odnosa), potvrdu o obračunatoj plaći umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, te presliku kartice tekućeg računa.