Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Programi  >  IPA
Zadnja izmjena: 12.12.2013.

IPA

Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance) novi je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Republika Hrvatska korisnica je IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

Ovaj jedinstveni pretpristupni instrument za pomoć u pretpristupnom razdoblju razlikuje dvije skupine zemalja:
 • Države sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u Uniji (Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo).
 • Države sa statusom kandidata za članstvo u Europskoj uniji (Hrvatska, Makedonija, Turska, Crna Gora i Srbija).
U slučaju država kandidatkinja za članstvo, Europska unija uz navedene oblike potpore osigurava i sredstva koja financiraju projekte potpunog usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Unije, pune primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme korisnica programa za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike Unije.

Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:

1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (299.400.000 €)
Prva komponenta dolazi kao svojevrsni nastavak PHARE programa te je usmjerena na financiranje projekata izgradnje i jačanja institucionalnog okvira vezanog uz usvajanje i provedbu pravne stečevine EU. 
Potencijalni korisnici ove komponente su tijela državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, nevladine udruge, poslovna zajednica  te ostala neprofitna tijela. 

2. Prekogranična suradnja (106.600.000 €)
Podupire aktivnosti i projekte koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija Republike Hrvatske i susjednih zemalja članica EU te zemalja potencijalnih kandidatkinja.
U okviru IPA komponente II Republika Hrvatska sudjeluje u:
 • prekograničnim programima s državama članicama Europske unije: IPA program Jadranske prekogranične suradnje, IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska i IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska;
 • prekograničnim programima s državama nečlanicama Europske unije: IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija, IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina te IPA prekogranični program Hrvatska – Crna Gora;
 • transnacionalnim programima: Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (SEE) i Transnacionalni  program Mediteran (MED).
3. Regionalni razvoj (378.600.000 €)
Komponenta Regionalni razvoj podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa, te projekte poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja. IPA III Komponenta obuhvaća slijedeće Operativne programe:
 • Promet
 • Zaštita okoliša i
 •  Regionalna konkurentnost.
4. Razvoj ljudskih potencijala (104.000.000 €)
Ova komponenta potiče projekte usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i usavršavanja. Preteča je Europskog socijalnog fonda.

5. Ruralni razvoj (184.400.000 €)
Peta komponenta usmjerena je na podupiranje zajedničke poljoprivredne politike, unapređenje poljoprivrednog sektora te ruralnog razvoja i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda.
Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi i sudjeluje u projektima iz prve, druge i četvrte komponente IPA programa.

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi i sudjeluje u projektima iz prve, druge i četvrte komponente IPA programa.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

Program IPA komponenta IV podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, a kao preteča Europskog socijalnog fonda (engl. European Social Fund) financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Konačni cilj IV. Komponente IPA-e je pripremiti Republiku Hrvatsku za zadovoljavajuću razinu apsorpcije sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Kroz IV. komponentu IPA-e, za ESF se ne pripremaju samo državne i javne institucije, već i široki krug potencijalnih korisnika sredstava poput lokalne i područne samouprave, organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i drugih.

Europska komisija namijenila je Republici Hrvatskoj 95,04 milijuna eura za provedbu IV. komponente IPA-e u razdoblju od 2007. - 2013. godine. Dio sredstava namijenjen je izgradnji institucionalnih kapaciteta u obliku ugovora o uslugama. Kroz dodjele bespovratnih sredstava širok krug korisnika financira projekte iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja.

Najvažniji dokument kojim se kroz IV. komponentu IPA-e osigurava mogućnost financiranja projekata u području razvoja ljudskih potencijala naziva se Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.
 
Upravljanje i provedba Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala u nadleštvu su Operativne strukture koja se sastoji od sedam institucija:
 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ima ulogu čelnika Operativne strukture, mjerodavno je za provedbu cjelokupnoga Operativnog programa te istodobno za pojedine prioritete/mjere;
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijane politike i mladih i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske djeluju kao tijela mjerodavna za pojedine prioritete/mjere unutar Operativnog programa;
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva imaju ulogu provedbenih tijela Operativne strukture.
S obzirom na razmjerno nisku razinu pomoći koja je dostupna u okviru ove komponente, Operativni će se program usredotočen je na ograničen broj prioriteta i pratećih mjera s ugrađenom sposobnošću za daljnju razradu i razvoj u okviru budućega Europskog socijalnog fonda, u kojem će biti dostupna značajnija financijska sredstva.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala sastoji se od sljedećih prioritetnih osi i mjera:
Prioritetna os 1 Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada
Mjera 1.1. Potpora u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike na tržištu rada
Mjera 1.2. Potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje
Prioritetna os 2 Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada
Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju
Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju
Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja
Prioritetna os 3 Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti
Mjera 3.1. Daljnji razvoj hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih
Mjera 3.3. Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera
Prioritetna os 4 Tehnička pomoć
Mjera 4.1. Priprema projekata
Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom
Prioritetna os 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Mjera 5.1. Promicanje socijalnog dijaloga
Mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj