Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Prava i obveze  >  Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
Zadnja izmjena: 05.02.2018.

Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (''Narodne novine'', NN 70/2017) uređeno je ostvarivanje prava radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, uvjeti i postupak kojima se ta prava ostvaruju te izvori sredstava. Zakonom je propisana nadležnost Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.
 
Radnik je prema Zakonu svaka osoba koja je zaposlena kod poslodavca na temelju ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu kao i osoba koja je bila zaposlena kod poslodavca u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ako je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja.

Zakonom su utvrđena prava koja radnik ostvaruje slučaju stečaja poslodavca:
  • neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,
  • neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca ostvareno u zaštićenom razdoblju, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,
  • neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće,
  • otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine. Otpremnina pod uvjetima utvrđenim zakonom je otpremnina koju je poslodavac dužan isplatiti radniku prema Zakonu o radu, ako mu otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada,
  • pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.
Iznimno, pravo na isplatu dosuđene naknade štete ima radnik bez obzira na okolnost kada mu je prestao radni odnos. Sva navedena primanja u cijelosti su izuzeta od ovrhe.
Prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem ima radnik kojemu je tražbina utvrđena u stečajnom postupku. Postupak se pokreće na zahtjev radnika, u roku od 30 dana od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Ako je tražbina osporena i radnik bude upućen na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red.
Zahtjev se podnosi izravno Agenciji neposrednom dostavom, poštom ili elektronički putem on-line aplikacije na mrežnoj stranici Agencije za osiguranje radničkih tražbina ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema mjestu sjedišta poslodavca odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, na obrascu RPS-01 - zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca - koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine" broj 92/17). Obrazac se može preuzeti ovdje. Uz zahtjev prilažu se dokazi, prema popisu priloga potrebnih u slučaju kada je stečajni postupak otvoren i provodi se. Popis potrebnih priloga sastavni je dio obrasca zahtjeva.
O zahtjevu Agencija odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva i propisanih priloga. Na rješenje Agencije moguće je izjaviti žalbu ili se odreći prava na žalbu. Isplata radničkih tražbina izvršava se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja, na poseban namjenski račun stečajnog dužnika. U daljnjem roku od 8 dana stečajni upravitelj dužan je izvršiti obračun i uplatu radniku, te obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa.

Online podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
 
Online prijava zahtjeva za isplatu plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće