Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Krapinsko-zagorska  >  Rezultati istraživanja Ankete poslodavaca na području Krapinsko-zagorske županije
Zadnja izmjena: 10.09.2014.

Rezultati istraživanja Ankete poslodavaca na području Krapinsko-zagorske županije


Rezultati istraživanja Ankete poslodavaca za 2014. godinu na području Krapinsko-zagorske županije
 
U cilju uspješnijeg djelovanja tržišta rada te usklađivanja ponude i potražnje radne snage, Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s partnerima: Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, i 2014. godine je proveo istraživanje potreba na tržištu rada „Anketa poslodavaca“.
 
Spomenutim istraživanjem nastojimo od poslodavaca prikupiti relevantne informacije o zapošljavanju i promjenama zaposlenosti u protekloj godini, o eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju i njihovim razlozima, te o planiranom zapošljavanju i potencijalnim viškovima radnika u tekućoj godini uz identificiranje profila radnika koji bi se mogli zaposliti ili eventualno pojaviti kao višak.
 
Anketa se provodila od 20. siječnja do 28. veljače 2014. godine putem upitnika koji su poslodavcima dostavljeni poštom, a upitnik je bio dostupan i na web stranici HZZ-a (www.hzz.hr) gdje se mogao ispuniti on-line, po prvi puta bez obaveze registracije. Na taj način u KZŽ je preko 51% anketa uneseno direktno od strane poslodavaca.
 
Uzorak i obuhvat. U anketi poslodavaca za 2014. godinu uzorkom je obuhvaćeno 520 poslodavaca, dok se sudjelovanju u anketi odazvalo 449 poslodavaca (86,3%), od čega 262 trgovačkih društava i ustanova (58,4%) i 187 obrtnika (41,6%). Anketirani poslodavci zapošljavali su 13.370 radnika, što čini 40,7% u odnosu na ukupnu zaposlenost u poslovnim subjektima na području naše županije (na razini RH 31,4%).
 
Struktura anketiranih poslodavaca. Najveći broj anketiranih čine mikro poslodavci (do 9 zaposlenih) – 265 ili 59,0% i mali poslodavci (10-49 zaposlenih) - 122 ili 27,2%, a većina anketiranih poslodavaca je privatnog ili pretežito privatnog vlasništva (335 ili 74,6%). S obzirom na djelatnost NKD-a u istraživanju je sudjelovalo najviše poslodavaca iz područja prerađivačke industrije (59 ili 13,1%), trgovine na veliko i malo, popravaka motornih vozila (39 ili 8,7%), zatim iz obrazovanja (38 ili 8,5%), te građevinarstva (35 ili 7,8%) i zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (35 ili 7,8%). Prema Ispostavama, najveći broj anketiranih poslodavaca je s područja Ispostava Zabok (101), Krapina (90) i D. Stubica (87), dok je najveći odaziv anketiranju na području Ispostava Pregrada 100,0% i Klanjec 95,1%, a najmanji na području Ispostave Zabok 74,8% i Zlatar 85,7%.
 
Promjene u zaposlenosti u 2013. godini. U 2013. godini ostvarene su pozitivne promjene u zaposlenosti anketiranih poslodavaca – ostvaren je veći broj novoga zapošljavanja od broja otpuštanja. Naime, tijekom godine anketirani su poslodavci zaposlili ukupno 1.940 radnika, što čini 14,9% u odnosu na prethodnu zaposlenost (31.XII.2012.), dok je istodobno prestalo raditi 1.629 radnika ili 12,5% od ukupnoga broja zaposlenih. Dakle, na godišnjoj je razini ostvareno povećanje zaposlenosti od 310 radnika ili 2,4%.
 
Poteškoće pri zapošljavanju radnika. Poteškoće s pronalaženjem radnika i zapošljavanjem imala su tek 53 poslodavca ili 18,8%, prema zanimanjima najviše konobara/konobarica (6) te vozača/vozačica teretnog vozila (5), a prema djelatnosti najviše u građevinarstvu, trgovini na veliko i malo, prijevozu i skladištenju te obrazovanju (po 15,1%).
Najčešći razlozi poteškoća bili su nedostatak kandidata s traženim obrazovanjem (52,8% od ukupnog broja odgovora poslodavaca), nedostatak kandidata s traženim radnim iskustvom (49,1%) te nezainteresiranost ili nemotiviranost kandidata za rad na ponuđenim radnim mjestima (37,7%).
 
Planirano zapošljavanje u 2014. godini. Manje od polovine anketiranih poslodavaca, odnosno 191 anketirani poslodavac ili 42,5% planira novo zapošljavanje u 2014. g. Planirano je zapošljavanje 784 radnika temeljem ugovora o radu, što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) od 5,9%.
Analizirano prema područjima djelatnosti najveći bi se broj radnika mogao zaposliti u prerađivačkoj industriji (191 radnik ili 24,4% od ukupnog planiranog zapošljavanja), trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila (115 radnika ili 14,7%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (90 radnika ili 11,5%), te javnoj upravi i obrani; obveznom soc. osiguranju (82 radnika ili 10,5%).
Zanimanja koje su poslodavci s područja Krapinsko-zagorske županije naveli kao najpotrebnija odnosno predvidjeli najveće potrebe za zapošljavanjem u 2014. godini su konobari/konobarice, prodavači/prodavačice, vozači/vozačice teretnog vozila, medicinske sestre, vrtlarski radnici/vrtlarske radnice, čistačice, doktori/doktorice medicine te šivači/šivačice.
 
Očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2014. godine. Vezano uz promjenu broja zaposlenih krajem 2014. godine u odnosu na broj zaposlenih krajem 2013. godine poslodavci prognoziraju rast zaposlenosti za 337 radnika ili 3,1% u odnosu na broj zaposlenih radnika kod promatranih poslodavaca. Povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2013. godinu predviđa 110 poslodavaca ili 25,9% poslodavaca koji su odgovorili na postavljeno pitanje i to za 433 radnika (povećanje za 4,0%), dok istodobno manji dio poslodavaca, točnije 33 poslodavca ili 7,8% predviđa smanjenje broja zaposlenih u 2014. godini ukupno za 96 radnika (smanjenje za 0,9%). Nadalje, 214 poslodavca odnosno 50,3% (od ukupnog broja odgovora) ne očekuje promjenu broja zaposlenih, a 68 poslodavaca ili 16,0% nije znalo ili nije imalo procjenu vezano za promjenu broja zaposlenih u 2014. g.
Najveće povećanje broja zaposlenih očekuje se u prerađivačkoj industriji (za 115 radnika), trgovini (za 62 radnika), prijevozu i skladištenju (za 49 radnika) te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (za 36 radnika). Smanjenje broja zaposlenih radnika predviđa se u slijedećim djelatnostima: obrazovanje (za 4 radnika), rudarstvo i vađenje (za 1 radnika) i poslovanje nekretninama (za 1 radnika).
 
Potencijalni viškovi. Gotovo tri četvrtine poslodavaca (266 ili 73,7%) koji su odgovorili na pitanje o  mogućem višku radnika ne očekuje da će se zaposlenici bilo kojeg zanimanja pojaviti kao višak. Manji dio poslodavaca, točnije 80 poslodavaca ili 22,2% izjavilo je da svi zaposlenici imaju sličan rizik da postanu višak, bez obzira na zanimanje, dok je svega 15 poslodavaca ili 4,2% navelo zanimanjima u kojima su radnici posebno izloženi kao višak, s time da su naveli ukupno 29 zanimanja radnika potencijalnih viškova, a najviše učitelj/učiteljica razredne nastave (3), čistačica (3) i vozač/vozačica teretnog vozila (2).
 
Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, njih 235 ili 52,3% koristilo je neku usluge HZZ-a pri traženju ili zapošljavanju radnika, a najčešće korištene usluge su: objava potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a, u dnevnom biltenu, dnevnom listu ili na oglasnoj ploči HZZ-a (186 poslodavaca ili 52,7%), korištenje mjera za poticanje zapošljavanja (133 ili 39,5%) te ciljano posredovanje - upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta od strane savjetnika (73 ili 24,1%).
Ukupno su 194 poslodavca ili 43,2% svih anketiranih izrazila zainteresiranost za neku od mjera poticanja zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Anketirani poslodavci koji su zainteresirani za korištenje mjera poticanja zapošljavanja iskazali su mogućnost zapošljavanja ukupno 977 radnika kroz mjere i to najviše kroz mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (430 radnika ili 44,0%) i sufinanciranje zapošljavanja novih radnika (228 radnika ili 23,3%).
 
Više o tome