Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

„Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Paket mjera Mladi i kreativni, I posebnost je prednost, Uključeni, I mi smo za novi posao i učenje, Paket mjera za nezaposlene žene, Paket mjera za osobe romske nacionalne manjine
Naziv mjere Rad i staž i prijevoz
Vrsta intervencije Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Cilj mjere Osiguranje stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale.
Ciljane skupine
 
 1. Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju:
 • nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
 • nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima,
 • nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo,
 • nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju zvanja koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo
i to:
 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.
 1. Osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju:
 • nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
 • nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima,
 • nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo,
 • nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju zvanja koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo.
Trajanje Do 36 mjeseci
Visina subvencije
Poslodavcu:
 • ­uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO) (562,59 kn za 2016. godinu) što za 12 mjeseci iznosi 6.751,08 kn, za 24 mjeseca 13.502,16 kn te za 36 mjeseci 20.253,24 kn,
 • ­uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO) (436,00 kn za 2016. godinu) što za 12 mjeseci iznosi  5.232,00 kn.

Polazniku:
 • novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn,
 • ­trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna.
NAPOMENA: Iznos putnog troška utvrđuje se jednom, po predaji zahtjeva za stručno osposobljavanje te nisu moguće naknadne izmjene istog.  
Korisnici
Poslodavci koji izrade program stručnog osposobljavanja.
Nezaposlene osobe koje nemaju više od godinu dana staža u zvanju za koje su se obrazovale.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Poslodavac mora imati osiguranog mentora za osobu na stručnom osposobljavanju koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja te razrađen program stručnog osposobljavanja.
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
 • ­osigurati uvjete za neometano provođenje programa stručnog osposobljavanja za rad uz mentorstvo,
 • ­izvršiti prijavu na obvezna osiguranja, zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju i redovito svaki mjesec uplaćivati doprinose prema članku 43. Zakona o doprinosima,
 • ­Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zadnjeg radnog dana u mjesecu dostaviti Izvješće o prisutnosti kako bi se mogla isplatiti novčana pomoć i trošak prijevoza te svaka tri mjeseca dostaviti izvode sa žiro računa iz kojih je vidljiva uplata obveznih doprinosa za sve radnike i osobe na stručnom osposobljavanju te JOPPD obrazac ovjeren od Porezne uprave,
 • ­snositi trošak stručnog ispita i mentora.
 • ­u slučajevima da za vrijeme ugovornih obveza poslodavac donese Odluku/e poslovno uvjetovanom/im otkazu/ima na poslovima radnih mjesta vezanih za poslove stručnog osposobljavanja, u obvezi je od dana donošenja Odluke o poslovno uvjetovanom otkazu do kraja ugovorenog razdoblja samostalno snositi trošak obveznih osiguranja za polaznika/ke stručnog osposobljavanja te vratiti neiskorišteni iznos sredstava na ime doprinosa obveznih osiguranja koje je primio od Zavoda
 
Obveze polaznika:
 • uredno odrađivati program stručnog osposobljavanja za rad prema rasporedu radnog vremena i obvezama iz Programa,
 • dostaviti planirani datum polaganja stručnog ispita i potvrdu o položenom ispitu, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od završetka programa stručnog osposobljavanja (odnosi se na obveznike polaganja stručnog ispita po završetku programa),
 • u slučaju kršenja ugovornih obveza od strane poslodavca, pismeno ga upozoriti i zatražiti očitovanje te upozoriti Hrvatski zavod za zapošljavanje uz predočenje dokaza da je na isto upozoren poslodavac.
Napomene
 • Osoba koja odbije sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad ne prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih, niti  joj se obustavljaju odnosno ne prestaju joj prava za vrijeme nezaposlenosti.
 • Za osobe koje imaju ostvaren staž mirovinskog osiguranja Zavod refundira doprinose za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu prvih 12 mjeseci trajanja stručnog osposobljavanja dok u preostalom ugovornom razdoblju do 24, odnosno 36 mjeseci obvezu plaćanja tih doprinosa preuzima poslodavac.
 • Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu.
 • Osobe koje imaju više od godinu dana staža u na poslovima iste/srodne djelatnosti, ali iste razine obrazovanja, ne mogu se nakon programa dodatnog/dopunskog obrazovanja uključivati u stručno osposobljavanje za rad jer se smatra da su osposobljene za samostalan rad.      
 • osobe se uključuju u stručno osposobljavanje za rad samo u višoj stečenoj razini obrazovanja, osim kada se radi o osobama do 29 godina starosti koje same biraju u kojem zvanju će se stručno osposobljavati ukoliko će takvo stručno osposobljavanje povećati njihove šanse za zapošljavanje. 
 • Obvezni stažisti, odnosno osobe koje sukladno Zakonu o radu moraju polagati stručni ispit te imaju staža u zvanju za koje su se obrazovale više od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita, moguće je odobriti stručno osposobljavanje za rad isključivo sa ciljem stjecanja uvjeta za polaganja stručnog ispita.  


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.