Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Vukovarsko-srijemska  >  Anketa poslodavaca 2014. - Rezultatii provedbe na području Vukovarsko--srijemske županije
Zadnja izmjena: 23.09.2014.

Anketa poslodavaca 2014. - Rezultatii provedbe na području Vukovarsko--srijemske županije


SAŽETAK
 
Jedna od temeljnih zadaća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je praćenje i analiziranje stanja na tržištu rada i upoznavanje javnosti o tome. Hrvatski zavod za zapošljavanje posljednjih godina kontinuirano provodi anketu poslodavaca kao svoju redovitu aktivnost. Anketa poslodavaca najopsežnije je istraživanje čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca. Cilj provođenja ovakvog istraživanja je prikupiti informacije izravno od poslodavaca o zaposlenosti i promjenama u zaposlenosti u protekloj godini, eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju i njihovim razlozima, o planovima zapošljavanja, potencijalnim viškovima te potrebama za dodatnim obrazovanjem zaposlenika kako bi se poboljšala učinkovitost dionika na tržištu rada i na nacionalnoj i na regionalnoj razini. 
 
Iako Zavod kroz redovan rad kontinuirano prati kretanja na tržištu rada, rezultati Ankete daju još kvalitetniji uvid u prethodna i buduća kretanja u području zapošljavanja, kao veliki doprinos u oblikovanju i unaprjeđivanju usluga posredovanja, kreiranju mjera aktivne politike zapošljavanja i kreiranju obrazovne i upisne politike.
 
Struktura anketiranih poslodavaca
Anketom poslodavaca 2014. godine, u uzorak Vukovarsko-srijemske županije odabrano je 847 poslodavaca od kojih je 629 (74,3%) anketu i vratilo. Prema obliku registracije poslovnog subjekta, anketu je vratilo 385 trgovačkih društava ili 61,2% i 244 obrta ili 38,8% ukupnog broja anketiranih poslodavaca. Najveći udio imaju poslodavci iz djelatnosti prerađivačke industrije (10,7%) i trgovine na veliko i na malo (9,7%) dok najmanji udio imaju poslodavci iz djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (1,1%).
 
Zaposlenost i zapošljavanje u 2013. godini
Tijekom 2013. godine anketirani poslodavci zaposlili su 3.219 novih djelatnika odnosno 21,7% više u odnosu na broj zaposlenih kod istih poslodavaca krajem 2012. godine. Istovremeno je kod anketiranih poslodavaca prestalo raditi 3.465 radnika odnosno 23,3% od ukupnog broja zaposlenih što je rezultiralo smanjenjem broja zaposlenih za 1,7%.
 
Prema djelatnosti poslodavaca, u 11 područja bilježi se povećanje zaposlenosti. Najveće povećanje, izraženo u apsolutnom broju, bilo je u djelatnosti javne uprave i obrane; obavezno socijalno osiguranje (povećanje za 98 radnika) dok je u 9 djelatnosti došlo do smanjenja broja zaposlenih. Najveće apsolutno smanjenje razine zaposlenosti zabilježeno je u djelatnosti građevinarstva (smanjenje za 243 radnika). Prema razini obrazovanja anketirani poslodavci su najviše zapošljavali osobe sa završenom srednjom školom.
 
Najčešće iskazani razlog prestanka radnog odnosa bio je istek ugovora o radu na određeno vrijeme (60,9%), što niti ne iznenađuje, obzirom da je takva vrsta zapošljavanja češća. Slijedi otkaz od strane radnika (10,4%) te sporazumni raskid ugovora o radu (10,1%).
 
Način traženja radnika i poteškoće pri zapošljavanju radnika tijekom 2013. godine
Tijekom 2013. godine najviše poslodavaca je koristilo posredovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, njih 219 ili 40,6% od ukupno anketiranih poslodavaca. Veliki broj poslodavaca, zapošljavao je radnike putem osobnih poznanstava (161 poslodavac ili 29,8% anketiranih), kao i iz vlastite baze životopisa (110 poslodavaca ili 20,4%). Oglašavanjem na Internetu radnike je tražilo 68 poslodavaca ili 12,6% dok su drugi načini traženja novih zaposlenika manje zastupljeni.
 
Poteškoće s pronalaženjem novih radnika, tijekom 2013. godine, imala su 62 poslodavca (17,4% od onih koji su odgovorili na ovo pitanje). Poslodavci su naveli ukupno 44 zanimanja, a kao najčešći razlog poteškoća poslodavci su naveli nedostatak radnika traženog obrazovanja (48,4%), slijedi problem nedostatka radnog iskustva (45,2%) te nezainteresiranosti ili nemotiviranosti radnika (24,2%).
 
Planirano zapošljavanje tijekom 2014. godine
Ukupno 307 poslodavaca (48,8% uzorka) predviđa tijekom 2014. godine zaposliti 1.616 radnika. Prema vrsti ugovora o radu, poslodavci iz uzorka planiraju zaposliti 283 (17,5%) radnika temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, 1.333 (82,5%) radnika planiraju zaposliti na određeno vrijeme od kojih 40 poslodavaca iz uzorka planira tijekom 2014. godine zaposliti 556 radnika na sezonskim poslovima, a 206 poslodavaca iz uzorka planira angažirati 498 osoba kroz mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Prema razini obrazovanja, poslodavci su iskazali da će tijekom 2014. godine imati najviše potreba za radnicima srednje razine obrazovanja (preko 60% ukupno planiranog zapošljavanja) te radnicima jednostavnih zanimanja odnosno s nezavršenom i završenom osnovnom školom. Osim toga, planiraju zaposliti i preko 190 visokoobrazovanih osoba te manji broj osoba sa završenom višom školom. Vezano uz konkretno zanimanje koje će poslodavci tražiti radi novoga zapošljavanja, ukupno 289 anketiranih poslodavaca je navelo 140 različitih zanimanja za zapošljavanje 832 osobe.
 
Od različitih državnih politika ili intervencija vezanih za poticanje zapošljavanja najveće učinke na spremnost poslodavaca da zaposle jednog ili više radnika u narednoj godini bi imali financijski poticaji i to: sufinanciranje doprinosa za nove radnike u prvih 6 mjeseci (446 anketiranih poslodavaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji – prosječna ocjena učinkovitosti ove mjere je 3,2) te porezne olakšice za novog radnika (prosječna ocjena učinkovitosti ove mjere je 3).
 
Očekivane promjene u zaposlenosti krajem 2014. godine
Povećanje broja zaposlenih radnika očekuje 161 poslodavac (28,6% od ukupnog broja poslodavaca koji su odgovorili na ovo pitanje) kod kojeg bi se zaposlenost trebala povećati za 416 radnika (3,0% u ukupnom broju zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) dok smanjenje broja zaposlenih očekuje 49 poslodavaca (8,7% od ukupnog broja poslodavaca koji su odgovorili na ovo pitanje) koji predviđaju kako bi kod njih bilo zaposleno 325 radnika manje nego krajem 2013. godine (2,4% u ukupnoj zaposlenosti kod istih poslodavaca). Razlozi smanjenja broja radnika tijekom 2014. godine su u najvećoj mjeri gospodarski odnosno gubitak tržišta.
 
Obrazovanje i stručna praksa
Gotovo trećina odnosno 190 poslodavaca (30,2% uzorkovanih poslodavaca) izjasnilo se kako su koristili usavršavanje svojih radnika. Ukupno je tijekom 2013. godine usavršavanje prošlo 2.647 radnika od čega su 1.224 radnika prošla interno organizirano usavršavanje (8,4% ukupno zaposlenih radnika kod anketiranih poslodavaca) dok su 1.423 radnika prošla usavršavanje koje su provodili vanjski edukatori odnosno pružatelji obrazovnih usluga (9,7% ukupnog broja zaposlenih radnika).
 
U ukupnom broju poslodavaca, njih 196 (31,2%) primalo je učenike ili studente na stručnu praksu ili naukovanje. Tijekom 2013. godine, ukupno su 883 učenika ili studenta prošla navedeno usavršavanje.
 
Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i mjere
U ukupnom uzorku od 629 poslodavaca njih 304 izjavila su da su koristila usluge Zavoda (48,3%), dok 231 poslodavac obuhvaćen anketom nije uopće koristilo usluge Zavoda (36,7%). Poslodavci najčešće koriste usluge objave potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a, u dnevnom biltenu, listu ili oglasnoj ploči HZZ-a te je 85,4% korisnika ove usluge u potpunosti njome zadovoljno. Osim toga, poslodavci vrlo često koriste mjere za poticanje zapošljavanja pri čemu je 82,4% korisnika istih u potpunosti njima zadovoljno.
 
Anketirani poslodavci su općenito zadovoljni dobivenim uslugama od strane Zavoda – u 98% slučajeva, poslodavci su potpuno ili djelomično zadovoljni, a tek 2% odgovora ukazuje na nezadovoljstvo korištenjem pojedinih usluga.
 
Vezano uz mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, poslodavci su najviše informirani za mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (79,8%) i sufinanciranje zapošljavanja novih radnika (72,1%), dok je informiranost za druge mjere na znatno nižoj razini, a zainteresirani su za korištenje mjera za poticanje zapošljavanja za ukupno 1.455 osoba. Najviše poslodavaca zainteresirano je za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (55,0% poslodavaca koji su odgovorili na ovo pitanje) i mjere sufinanciranje zapošljavanja novih radnika (54,7% poslodavaca).

Opširniji Izvještaj možete pronaći ovdje