Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Karlovačka  >  Izvještaj o provedbi Ankete poslodavaca za 2014. godinu – Područni ured Karlovac
Zadnja izmjena: 29.09.2014.

Izvještaj o provedbi Ankete poslodavaca za 2014. godinu – Područni ured Karlovac


Uzorak i obuhvat. U anketi poslodavaca 2014. godine je sa područja Karlovačke županije u uzorak uključeno 526 poslodavaca, od toga je anketirano 340 poslodavaca ili 64,6% od uzorkovanog broja, koji su ukupno zapošljavali 12.490 osoba. Od 340 poslodavaca koji su sudjelovali u anketi, trgovačkih društava i ustanova je 265 ili 77,9% a obrta 75 ili  22,1%.

Struktura anketiranih poslodavaca. Prema veličini poslodavca najveći broj anketiranih čine mikro poslodavci (do 9 zaposlenih) – 180 ili 52,9% i mali poslodavci (10 – 49 zaposlenih) – 107 ili 31,5%. Nadalje, srednjih je poslodavaca (50 – 249 zaposlenih) 47 ili 13,8%, dok je velikih poslodavaca (250 i više zaposlenih) 6 ili 1,8%. S obzirom na sektor vlasništva 222 ili 65,3% poslodavca su privatnog ili pretežito privatnog vlasništva, poduzeća i ustanove u državnom ili pretežno državnom vlasništvu 100 ili 29,4%, te njih 5 ili 1,5% u zadružnom vlasništvu i 13 ili 3,8% predstavlja ostale oblike organizacija. Prema Ispostavama najveći broj anketiranih poslodavaca dolazi iz Ispostave Karlovac 162 ili 47,6%, a zatim Ispostave Duga Resa 50 ili 14,7% i Ispostave Ogulin 48 ili 14,1%.

Promjene u zaposlenosti u 2013. godini. Tijekom 2013. godine bilježimo pozitivne promjene u kretanju zaposlenosti, pa je tako na godišnjoj razini broj radnika u 2013. povećan za 3,7% ili 452 osobe u odnosu na 2012. godinu. Ako usporedimo podatke iz 2012. godine možemo vidjeti da je porast u zapošljavanju iznosio istih 3,7% kao i u 2013. godini, pa tako od 2011. godine, dvije godine uzastopce, bilježimo porast zapošljavanja u Karlovačkoj županiji. Ukupno je tijekom 2013. godine zaposlena 1.991 osoba, dok je tijekom godine otpušteno 1.539 osoba. Broj zaposlenih žena povećao se za 109 ili 2,1%, dok se broj zaposlenih muškaraca povećao za 343 ili 2,8%.

Poteškoće pri zapošljavanju radnika. S obzirom na načine traženja radnika, najveći broj anketiranih poslodavaca izjasnio se da je radnike tražio posredovanjem Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje njih 124 ili 46,6% anketiranih poslodavaca koji su tražili radnike. Od ostalih načina traženja radnika sa većim udjelom prevladavaju: traženje putem osobnih poznanstava 26,1%, uvid u vlastitu bazu životopisa 21,1%, te oglašavanje na internetu 14,8%. Da su imali poteškoće prilikom traženja radnika potvrdno je odgovorilo 54 ili 21,4% poslodavaca koji su odgovorili na pitanje. Najveći problem kod pronalaženja radnika je za poslodavce bio nedostatak kandidata sa traženim obrazovanjem (55,6% od ukupnog broja poslodavaca koji su imali problema). Osim navedenog, problem je također bio nedostatak kandidata sa traženim radnim iskustvom 48,1%, nezainteresiranost ili nemotiviranost kandidata (spremnost na učenje) 33,3%, te nedostatak kandidata koji su spremni raditi za ponuđenu plaću 22,2%.
 
Planirano zapošljavanje u 2013. godini. Novo zapošljavanje u 2014. godini planira manje od pola anketiranih poslodavaca 167 ili 49,1%. Planirano je zapošljavanje 766 radnika temeljem ugovora o radu, što je stopa planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) od 6,1%. S obzirom na strukturu vlasništva najveću potrebu za zapošljavanjem iskazali su poslodavci iz privatnog/pretežito privatnog sektora 520 radnika, dok prema veličini poslodavaca potrebu za novim zapošljavanjem najviše iskazuju mali poslodavci 258 osoba. Promatrano u apsolutnim pokazateljima najveći broj radnika bi se mogao zaposliti u prerađivačkoj industriji  253 (33% ukupno planiranog zapošljavanja), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 96 ili 12,5%, građevinarstvu 71 ili 9,3%, javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 65 ili 8,5%, te djelatnosti pružanja smještaja 58 ili 7,6%. Od planiranog zapošljavanja većina je predviđena za zapošljavanje na određeno vrijeme sa udjelom od 85,8% ili 657 radnika, dok je udio planiranog zapošljavanja na neodređeno vrijeme 14,2% ili 109 radnika. Na planirano zapošljavanje za rad na sezonskim poslovima otpada 21,5% ili 165 radnika. Prema Ispostavama, najveći se broj planiranog zapošljavanja odnosi na Ispostavu Karlovac 447 radnika, te Ispostave Slunj 89, Duga Resa 85 i Ogulin 72 radnika. Najmanji broj zapošljavanja planiraju poslodavci iz Ispostava Vojnić 39 i Ozalj 34 radnika, što je i logično s obzirom na koncentraciju gospodarske aktivnosti i većeg broja  poslodavaca u većim središtima Karlovačke županije.   

Očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2013. godine. Ukupno 85 poslodavca od 334 anketiranih očekuje povećanje broja radnika u apsolutnom iznosu od 326 radnika, dok smanjenje očekuje 26 poslodavaca u apsolutnom iznosu od 97 radnika. Ukupna očekivana promjena zaposlenosti u Karlovačkoj županiji iznosi +1,8% što daje temelj za pozitivna očekivanja mogućeg kretanja zapošljavanja u 2014. godini i nastavka trenda pozitivnog zapošljavanja treću godinu zaredom. Što se tiče povećanja broja radnika, najviše mikro i malih poslodavaca očekuje zapošljavanje kao i poslodavci privatnog ili pretežito privatnog oblika vlasništva. Što se tiče smanjivanja broja radnika, mali broj malih i srednjih poslodavaca očekuje smanjivanje broja radnika.

Potencijalni viškovi radnika u 2013. godini. Na pitanje vezano za moguće postojanje viška radnika u 2014. godini izjasnilo se 319 poslodavaca ili 94,0% od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, dok je na razini RH taj postotak znatno manji 75,6%. Od 319 poslodavaca koji su dali odgovor na ovo pitanje, njih 68,7%  ne očekuje da će se zaposlenici bilo kojeg zanimanja pojaviti kao višak.  Njih 93 ili 29,2% je izjavilo da svi zaposlenici imaju sličan rizik da postanu višak, s tim da je taj rizik veći kod velikih 40,0% i mikro 36,0% poslodavaca, te poslodavaca privatnog sektora 37,5%.

Obrazovanje i stručna praksa. Na pitanje u ovome poglavlju ankete odgovorilo je 335 poslodavaca, a kod njih 145 ili 43,3% radnici su prošli neki oblik usavršavanja tijekom 2013. godine. I to najviše kod srednjih poslodavaca i poslodavaca privatnog ili pretežito privatnog oblika vlasništva. U anketiranim tvrtkama je u interno organizirano osposobljavanje bilo uključeno 12,0% od ukupno zaposlenih radnika kod anketiranih poslodavaca, dok je u osposobljavanje provođeno od strane vanjskih edukatora/pružatelja obrazovnih usluga bilo uključeno 15,9% od ukupno zaposlenih kod anketiranih poslodavaca.

Suradnja sa Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje. Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca njih 176 ili 51,8% je izjavilo da su pri traženju i zapošljavanju radnika koristili usluge Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, 160 ili 47,1% se izjasnilo da nije koristilo usluge Zavoda, dok ih 4 ili 1,2% nije odgovorilo na pitanje. Najčešće korištene usluge su:  objava potrebe za radnikom na web stranici Hzz-a, u dnevnom biltenu, dnevnom listu ili oglasnoj ploči HZZ-a – 166 ili 49,6%; ciljano posredovanje – upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta od strane savjetnika HZZ-a –97 ili 29,7%, te korištenje mjera za poticanje zapošljavanja – 80 ili 24,7%. Anketirani poslodavci iskazuju značajan udio zadovoljstva korištenim uslugama koji u svim kategorijama prelazi 94,0%. U najvećoj mjeri je potpuno zadovoljstvo iskazano u usluzi profesionalne selekcije kandidata 100,0% ili 10 poslodavca i usluzi objave potrebe za radnikom 90,8 % od 163 poslodavca koji su koristili uslugu. Anketirani poslodavci koji su iskazali interes za korištenjem mjera poticanja zapošljavanja iskazali su mogućnost zapošljavanja ukupno 779 radnika kroz mjere. Najviše radnika za koje je iskazan interes zapošljavanja putem mjera HZZ-a spada u kategoriju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 237 ili 30,4%, te javnih radova  222 radnika ili 28,5%.

 Izvještaj o provedbi ankete poslodavaca u 2014. godini.pdf