Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  "Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu"
Zadnja izmjena: 15.07.2016.

"Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu"

 

Paket mjera Mladi i kreativni
Naziv mjere Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu
Vrsta intervencije Potpora za samozapošljavanje
Cilj mjere Pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja mladim nezaposlenim osobama koji se žele samozaposliti u zelenom gospodarstvu.
Ciljane skupine

Mlade nezaposlene osobe do 29 godina života prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje imaju izrađenim Profesionalnim planom zapošljavanja te koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje

i to:
 1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 4. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a,
 5. ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a.
Trajanje 12 mjeseci
Visina subvencije
do 27.000 kn 
Od toga:
do 25 000kn za pokretanje posla
2.000kn za obrazovanje, savjetovanje, konzultantske usluge te usluge mentora
 
Korisnici
Nezaposlene mlade osobe koje imaju razrađen Profesionalni plan zapošljavanje te su prošle aktivnosti za samozapošljavanje.
Način odabira korisnika
Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
 • Potpora se odobrava mladim nezaposlenim osobama do 29 godina života koji žele pokrenuti zelene poslove kroz samozapošljavanje na način da 25 000 kn ulažu u pokretanje posla te 2 000 kn za obrazovanje, stručno usavršavanje, troškove mentorstva, savjetovanja ili konzultantske usluge kako bi kroz taj oblik dobili potrebna znanje i vještine i time umanjili mogućnost propadanja poduzetničkog pothvata.
 • Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu.
 • Dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a određuje se prema troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
 • Troškovnik podrazumijeva osnovna ili obrtna sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, trošak doprinosa obveznih osiguranja za prvih 5 mjeseci obavljanja djelatnosti.
 • Potpora za samozapošljavanje u zelenom gospodarstvu namijenjena je samozapošljavanju u slijedećim djelatnostima: proizvodnji obnovljivih izvora energije (biomasa, biogoriva, proizvodnja sunčevih toplinskih  sustava, vjetroenergije i fotonaponskih sustava te razvoj geotermalnih izvora energije), održavanju sustava za proizvodnju obnovljivih izvora energije, poslovima na unapređenju energetske efikasnosti, reciklaži otpada, eko turizmu, zaštiti okoliša, očuvanju tradicije i kulturne baštine.
Obveze korisnika
 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama. 
 • u roku od 180 dana dostaviti dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. 
Napomene
 • Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost,a koja je naknadno zatvorena  mogu koristiti potporu za samozapošljavanje isključivo u slučaju da dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
 • Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100 postotnom vlasništvu.
 • Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika. 
 • Potpora se može odobriti za udruživanja do četiri suvlasnika istog poslovnog subjekta.
 • U slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači obrta i trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
  • dva, tri ili četiri osnivača - korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%)        
  • tri osnivača - dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%
  • više od četiri osnivača
   • jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%
   • više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.