Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Međimurska  >  ANKETA POSLODAVACA 2015. – HZZ, PODRUČNI URED ČAKOVEC
Zadnja izmjena: 27.08.2015.

ANKETA POSLODAVACA 2015. – HZZ, PODRUČNI URED ČAKOVEC


 
Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu HZZ) putem nadležnih područnih ureda po županijama proveo je redovito godišnje istraživanje – Anketu poslodavaca. Anketa poslodavaca je istraživanje tržišta rada koje provodimo s ciljem uspješnijeg usklađivanja ponude i potražnje radne snage. Potporu Zavodu u provedbi istraživanja i ove godine dale su partnerske institucije: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca.
 
Analizom prikupljenih podataka izrađena je procjena fluktuacije radne snage, realizirane i planirane potražnje za radnicima te viškova, kao i potreba za i namjera korištenja usluga HZZ-a. Rezultati istraživanja imaju višestruku svrhu - prepoznavanje trenutnih oblika zapošljavanja ali i detektiranja budućih trendova na tržištu rada. Dobivene informacije poslužiti će kao podloga za oblikovanje, usmjeravanje i unaprjeđivanje usluga posredovanja na tržištu rada i mjera aktivne politike zapošljavanja, kao i kratkoročnog predviđanja potreba za radnicima na tržištu rada na lokalnoj razini.
 
Anketa ujedno predstavlja oblik uspostavljanja i njegovanja kontakata Područnog ureda Čakovec s poslodavcima, te ispitivanje njihovih iskustava i suradnje sa Zavodom. Stoga Anketa poslodavaca ima široku primjenu u sustavu HZZ-a, ali i dostupnost širokom krugu obrazovnih institucija, komora, agencija, istraživača, ostalih institucija i svih drugih dionika na lokalnom tržištu rada, gdje može poslužiti kao podloga za pripremu projekata, programa usmjerenih unapređenju obrazovnog sustava i funkcioniranja tržišta rada, kao i specifičnih politika zapošljavanja i za potrebe lokalnog strateškog planiranja.
Prve informacije o ključnim rezultatima istraživanja objavljene su u travnju, dok ova publikacija sadrži detaljnu analizu svih segmenata istraživanja  Ankete poslodavaca 2015.
 
Uzorak i obuhvat. U Anketi poslodavaca uzorkom je bilo obuhvaćeno 527 poslodavaca, a odaziv poslodavaca je bio 87,3% odnosno 460 poslodavaca. Obzirom na organizacijski oblik upitnik je vratilo 359 (78,0%) pravnih osoba i 101 (22,0%) obrtnik. Obuhvat broja zaposlenih kod anketiranih poslodavaca bio je 20.724 osobe, što čini 54,0% u odnosu na ukupan broj zaposlenih krajem 2014. godine.
 
Struktura anketiranih poslodavaca. Anketirani su poslodavci svih oblika vlasništva, djelatnosti (izuzev T i U) i veličine obzirom na broj zaposlenih radnika. U anketi su pretežito sudjelovali mikro poslodavci (221 ili 48,0%), a zatim slijede mali poslodavci (139 ili 30,2%), srednji (84 ili 18,3%) i veliki poslodavci (16 ili 3,5%).  Što se tiče vlasništva, većina se odnosila na privatni sektor  - 363 (78,9%) poslodavaca, dok se preostali udio odnosio na državni/javni sektor (84 ili 18,3%) te ostale oblike vlasništava (13 ili 2,8%), kao što udruge, zadruge, komore, savezi i sl.  Promatrano teritorijalno kudikamo najveći udio poslodavaca koji su vratili upitnik odnosio se na područje Ispostave Čakovec – 331 ili 72,0%. S obzirom na područje djelatnosti u anketi je sudjelovalo najviše poslodavaca iz prerađivačke djelatnosti (86 ili 18,7%), građevinarstva (46 ili 10,0%), obrazovanja (44 ili 9,6%) i trgovine (38 ili 8,3%).
 
Promjene u zaposlenosti tijekom 2014. godine. Kod anketiranih je poslodavaca ostvaren veći broj zapošljavanja radnika od otpuštanja radnika. Naime, tijekom 2014. godine kod populacije obuhvaćene anketom bilo je zaposleno 6.310 osoba, dok je istodobno prestalo raditi 5.297 radnika, što znači da je na godišnjoj razini ostvareno povećanje broja zaposlenih za 1.010 radnih mjesta ili 3,1%. Što se spola tiče, broj zaposlenih žena povećao se za 4,0%, dok je kod muškaraca zabilježena negativna stopa od (-2,8%).
 
Način traženja radnika i poteškoće pri zapošljavanju radnika. Rezultati istraživanja pokazuju da poslodavci koriste različite kanale pri zapošljavanju radnika, no ipak najveći broj poslodavaca radnike i dalje traži posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u 76,0% slučajeva. Od značajnijih kanala pri traženju radnika još možemo izdvojiti zapošljavanje putem osobnih poznanstava (36,9%) i  uvid u vlastitu bazu životopisa (26,1%).
 
Poteškoće prilikom zapošljavanja radnika prošle godine imalo je 87 poslodavaca, a najviše zbog nedostatka radnika traženog zanimanja, nedostatka radnika s traženim radnim iskustvom te zbog nezainteresiranosti i nemotiviranosti radnika za prihvaćanjem ponuđenog zaposlenja.
 
Planirano zapošljavanje u 2015. godini. Poslodavci su prognozirali da će u tekućoj godini zaposliti 2.829 radnika temeljem ugovora o radu, što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja od 8,5%. Većina planiranog zapošljavanja s  udjelom od 74,3% odnosi se na zapošljavanje na određeno vrijeme.
 
Stopa planiranog zapošljavanja u privatnom sektoru je 8,2%, što je blisko županijskom prosjeku. Kada promatramo samo privatni sektor i veličinu poslodavca, najviše očekivane stope su kod mikro poslodavaca (15,4%) i obrtnika (12,6%), a najniža stopa očekuje se kod velikih poslodavaca (5,0%). Što se tiče područja djelatnosti, daleko najviše planiranih zapošljavanja u apsolutnim pokazateljima očekuje se u prerađivačkoj industriji (40,7%), građevinarstvu (22,5%) i javnoj upravi i obrani (7,6%). Međutim, najviše planirane stope zapošljavanja bilježe javna uprava i obrana (30,0%), građevinarstvo (19,1%) i prijevoz i skladištenje (15,2%). S druge strane, prerađivačka industrija (6,5%), trgovina (4,0%), djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (7,1%) i poljoprivreda (5,9%) ispod su prosjeka Županije.
 
Najfrekventnija zanimanja koja su poslodavci najavili da će zapošljavati su: bravar/bravarica, zidar/zidarica, šivač/šivačica, radnik/radnica visokogradnje, vozač/vozačica teretnog vozila, tesar/tesarica, limar/limarica, zavarivač/zavarivačica, konobar/konobarica i prodavač/prodavačica.
 
Očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2015. godine. Obzirom na očekivano povećanje broja radnika naspram smanjenju broja radnika, razlika ide u korist povećanog broja radnika na obje razine, županijskoj i nacionalnoj. Ipak, očekivana stopa rasta zaposlenosti krajem 2015. u odnosu na 2014. godinu nešto je optimističnija na razini RH (4,5%) u odnosu na Međimursku županiju (4,2%). U Međimurskoj županiji poslodavci sumarno ove godine očekuju povećanje broja radnika za 1.070 radnika, a podaci su prilično stabilni u odnosu na 2014. godinu, kada je očekivano povećanje bilo 1.175 radnika, a očekivana stopa rasta 4,4%.
 
Potencijalni viškovi radnika u 2015. godini. Većina anketiranih poslodavaca – 354 ili 77,0% ne očekuje da bi se zaposlenici bilo kojeg zanimanja mogli pojaviti kao višak, manji je dio poslodavca naveo da svi radnici imaju sličan rizik da postanu višak bez obzira na zanimanje (102 ili 22,1%), dok su svega 4 poslodavca navela da su potencijalnom višku posebno izloženi radnici pojedinih zanimanja (0,9%).
 
Regulacija tržišta rada i upravljanje ljudskim resursima. Poslodavci su imali priliku navesti do 9 aktivnosti vezanih uz razvoj ljudskih potencijala, a rezultati istraživanja ukazuju da poslodavci u našoj Županiji najčešće koriste sljedeće aktivnosti: uvođenje u posao, motivacija i nagrađivanje radnika, planiranje zapošljavanja novih radnika, praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti i planiranje obrazovanja.
 
Na neki vid obrazovanja ili usavršavanja svoje je zaposlenike uputilo 53,3% anketiranih poslodavaca, što u apsolutnim pokazateljima čini 5.928 osoba. S druge strane, navedeni broj osoba upućenih na obrazovanje u odnosu na ukupan broj radnika zaposlenih kod poslodavca čini niži postotni udio – 17,8%.
 
Što se tiče regulacija na tržištu rada promjenama radnog zakonodavstva, poslodavci su imali mogućnost procijeniti korisnost 7 intervencija ili odgovoriti da uopće nisu upoznati s njima. Kada promatramo kako su poslodavci prepoznali korisnost pojedinih mjera, kao izrazito korisnu mjeru poslodavci percipiraju izuzeće od doprinosa zapošljavanje mladih osoba na neodređeno vrijeme, i to 51,3% njih kao korisnu, uz dodatnih 19,1% donekle korisnom, što znači da zapravo mjeru pretežito korisnom prepoznaje čak 70,4% poslodavaca. Sve druge intervencije poslodavci percipiraju značajno manje korisnima, i to uprosječeno na razini 35,0%.
 
Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i mjere aktivne politike zapošljavanja. Tijekom 2014. godine 61,3% poslodavaca koristilo je usluge HZZ-a, što je gotovo istovjetno iskazanom interesu na nacionalnoj razini (61,7%), ali zato povećanje za 11,2pb u odnosu na 2013. godinu.
 
Daleko najveći broj poslodavaca koristio je objavu potrebe za radnikom (58,4%), ciljano posredovanje (42,0%) i korištenje mjera aktivne politike (36,1%). Osrednji interes poslodavci su iskazali za predstavljanje tvrtke i slobodnog radnog mjesta nezaposlenim osobama (11,1%), dok se usluge poput profesionalne selekcije za zapošljavanje (2,2%) i stručna pomoć kod zbrinjavanja viška radnika (1,3%) znatno rjeđe koriste.
 
Poslodavci su u Anketi imali priliku iskazati interes u 2015. godini za korištenje mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Njih 51,2% u Međimurju od onih koji su odgovorili na pitanje, iskazalo je interes za korištenje neke od mjera. Najveći interes poslodavaca iskazan je za mjere javnih radova (samo civilni i javni sektor) (63,3%), sufinanciranje zapošljavanja novih radnika kroz potpore (39,3%) (samo privatni sektor) i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (28,5%). Temeljem najava poslodavaca može se procijeniti broj osoba po pojedinim mjerama za koje su poslodavci iskazali interes (2.321), a najveći interes iskazan je za potpore za zapošljavanje (866 ili 37,3%) i Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (581 ili 25,0%).
 
Cjelovite rezultate istraživanja možete vidjeti u publikaciji Anketa poslodavaca 2015.