Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Međunarodna suradnja  >  EU
Zadnja izmjena: 16.02.2016.

EU

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje u Europskoj uniji


Dana 1. srpnja 2013. godine Hrvatska je postala punopravna članica Europske unije sa svim pravima i obvezama koje iz tog članstva proizlaze.
 
Europska komisija, kao glavno izvršno tijelo Europske unije pod aktualnim predsjedništvom gospodina Jean Claude Junckera, navodi da su među njezinim prvim prioritetima rast i zapošljavanje.
 
Jedan od odjela Europske komisije je i Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje pod čijom su ingerencijom ministarstva odgovorna za pitanja rada i zapošljavanja država članica, a time i njihove javne službe za zapošljavanje kao provedbene institucije. Politike u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja zajednička su odgovornost Europske unije i država članica.
 
Temelj politike zapošljavanja EU-a je Europska strategija zapošljavanja (ESZ), uvedena 1992. Ugovorom o Europskoj uniji, a glavni joj je cilj otvaranje dodatnih i boljih radnih mjesta diljem EU-a. Ova strategija je sastavni dio strategije rasta Europa 2020., a provodi se pomoću europskog semestra, godišnjeg procesa promicanja bliske političke suradnje između država članica i institucija EU-a. Vijeće (EU-a) donosi opće smjernice ekonomskih politika država članica i Europske unije koje zajedno sa Smjernicama za politike zapošljavanja država članica i Unije predstavljaju integrirane smjernice za provedbu strategije 2020. („integrirane smjernice Europa 2020.“). Iako su integrirane smjernice Europa 2020. upućene državama članicama i Uniji, treba ih provoditi u partnerstvu sa svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima, u bliskoj suradnji s parlamentima te sa socijalnim partnerima i predstavnicima civilnog društva. (Vidi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=HR;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1848&from=HR),
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u provedbi Europske strategije zapošljavanja, a time i strategije Europa 2020. aktivnim sudjelovanjem u radu sljedećih tijela i odbora Europske unije usmjerenih na javne službe za zapošljavanje:
 
Odbor za zapošljavanje (eng. Employment Committee)
Glavna uloga ovog Odbora je da bude savjetodavno tijelo Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), informira i savjetuje nadležne ministre o rezultatima europskog semestra, a neki od njegovih glavnih proizvoda jesu: mišljenje o politikama zapošljavanja, izrada godišnjeg Zajedničkog izvješća o zapošljavanju, priprema nacrta zaključaka EPSCO-a o Godišnjem pregledu rasta, preporuke za politike zapošljavanja za pojedinu državu članicu (CSRs), horizontalno mišljenje o nacionalnim programima reformi.
 
Europska mreža javnih službi za zapošljavanje (eng. European Network of Public Employment Services)
Europska mreža javnih službi za zapošljavanje osnovana je 2014. godine formaliziranjem sastanaka ravnatelja javnih službi za zapošljavanje država članica Europske unije (eng. HoPES).
 
Nova formalizirana struktura kontinuirano radi na:
 • razvoju sveobuhvatne europske platforme za uspoređivanje učinkovitosti javnih službi za zapošljavanje (eng. benchmarking);
 • utvrđivanju dobrih praksi temeljenih na dokazima;
 • razvoju zajedničkog alata za učenje (eng. mutual learning).
Jedan od glavnih ciljeva Mreže je poduprijeti modernizaciju europskih javnih službi za zapošljavanje jačanjem njihovih institucionalnih kapaciteta; unaprijediti učinkovitost usluga europskih JSZ-ova; pružiti pomoć državama članicama pri provedbi preporuka primljenih u okviru europskog semestra, a koje se izravno odnose na javne službe za zapošljavanje. Jedna od ključnih zadaća Mreže jest njezin konkretan doprinos Europskoj strategiji zapošljavanja i nacionalnim politikama zapošljavanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje trenutno obnaša funkciju prvog potpredsjednika ove Mreže.

Program dijaloga između javnih službi za zapošljavanje (eng. PES to PES Dialogue)
Program dijaloga između javnih službi za zapošljavanje jest program podrške Europske komisije namijenjen službama za zapošljavanje Europske unije u svrhu uzajamnog učenja. Cilj je ovog programa doprinijeti ostvarivanju prioriteta strategije Europa 2020. i smjernica za zapošljavanje na način da pomaže povećati sposobnosti i učinkovitost javnih službi za zapošljavanje.
 
Partnerstvo između javnih službi za zapošljavanje (eng. PARES)
Hrvatski zavod za zapošljavanje redovito sudjeluje na sastancima u okviru inicijative Partnerstvo između javnih i privatnih službi za zapošljavanje. Kao dio EU Agende za nove vještine i poslove, PARES potiče dijalog na razini EU-a s ciljem: poticanja suradnje između različitih službi za zapošljavanje (javnih, privatnih i neprofitnih) u državama članicama EU-a te pomaže definirati područja u kojima mogu djelovati komplementarno.
 
Program uzajamnog učenja (MLP)
Program uzajamnog učenja (MLP) u okviru Europske strategije zapošljavanja ima za cilj:
pružiti podršku, koordinirati i poticati zajedničko učenje između država članica EU-a sa svrhom ostvarivanja ciljeva Europske strategije zapošljavanja; te potaknuti zajedničko učenje koje će imati utjecaj na politike na razini EU-a i na nacionalne politike.
Program uzajamnog učenja važan je alat za model otvorene koordinacije u području EU politike zapošljavanja.
 
Osim aktivnim sudjelovanjem u radu gore navedenih tijela, odbora i inicijativa, Hrvatska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu, čija je glavna zadaća osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU.

Hrvatski je zavod za zapošljavanje s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Odborom stalnih predstavnika (COREPER) sudjelovao na donošenju zakonodavstva Europske unije: 
 1. Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji
 2. Provedbena odluka Komisije od 26. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovne uspostave EURES-a (2012/733/EU)
 3. Odluka Vijeća 2013/208/EU od 22. travnja 2013. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica
 4. Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Garancije za mlade (2013/C 120/01)
 5. Direktiva 2014/36/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika
 6. Preporuka Vijeća o Kvalitativnom okviru za pripravništvo od 10. ožujka 2014.
 7. Direktiva 2014/54/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
 8. Odluka Vijeća 2014/322/EU od 6. svibnja 2014. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica za 2014.
 9. Odluka Europskog Parlamenta i Vijeća br. 573/2014/EU od 15. svibnja 2014.o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)
 10. Direktiva 2014/66/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva
 11. Odluka Vijeća (EU) 2015/772 od 11. svibnja 2015. o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ
 12. Preporuka Vijeća (EU) 2015/1184 od 14. srpnja 2015.o općim smjernicama ekonomskih politika država članica i Europske unije
 13. Prijedlog Preporuke Vijeća o integraciji dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada od 24. rujna 2015.
 14. Odluka Vijeća (EU) 2015/1848 od 5. listopada 2015. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica za 2015.