Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti  >  PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Obaveze korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja
Zadnja izmjena: 10.04.2018.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Obaveze korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja

Uslijed medijskih objava u proteklih nekoliko dana, a vezano uz probleme poduzetnika kojima su dodijeljena bespovratna financijska sredstva iz državnog odnosno proračuna EU za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja, osjećamo obavezu informirati javnost o činjenicama vezanim uz isto.
 
Naime, prije svega smatramo važnim napomenuti kako je u 2017. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bilo obuhvaćeno 64.797 korisnika od kojih ih je u 2017. novouključeno 37.907. Nadalje, u mjeru potpora za samozapošljavanje kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje bespovratnim sredstvima potiče nezaposlene osobe da se samozaposle i postanu poduzetnici novouključeno je u 2017. godini njih 3.583.

Napominjemo, radi se o bespovratnim sredstvima poreznih obveznika Republike Hrvatske i Europske unije te Hrvatski zavod za zapošljavanje pri dodjeli i kontroli utroška istih, kao javna institucija ima obavezu odgovorno postupati, a u skladu sa zakonskim ovlastima i propisima. U tom smislu, a u svrhu odgovornog postupanja, neminovno je da dodjela izdašnih bespovratnih financijskih sredstava nije bezuvjetna te korisnika obvezuje na poštivanje ugovornih i zakonskih odredbi. U slučaju nepoštivanja istih uvjetovan je povrat dijela ili cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava što je bio slučaj s poslodavcima o kojima su mediji izvještavali proteklih dana. Takvih je slučajeva za ugovore potpisane u 2016. godini, što predstavlja posljednju godinu za koju je moguće napraviti relevantnu analizu s obzirom da je istek ugovornih obveza već nastupio, bilo 6%.
 
Nadalje vezano uz konkretne slučajeve poslodavaca, važno je naglasiti kako Hrvatski zavod za zapošljavanje nije raskinuo ugovor s korisnikom (Stolarija Kostanjevac) zbog duga od 0,01 kn manje uplaćenih doprinosa Poreznoj upravi, već zbog nepridržavanja obveza iz članka 3. stavak 1.,  Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Naime, potpisanim Ugovorom korisnik se obvezao da će Zavodu u roku od 180 dana od dana isplate dostaviti Izvješće s dokumentacijom kojom dokazuje, sukladno Troškovniku i Poslovnom planu, namjensko trošenje sredstava potpore. Uz to Ugovorom se obvezao da će Zavodu vratiti onaj dio sredstava za koji nije dostavio potpunu ili prihvatljivu dokumentaciju.

Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja  potpisan je 02.12.2016. te su mu 12.12.2016. na poslovni račun isplaćena sredstva potpore u iznosu od 25.000 kuna.
Sredstva su korisniku isplaćena na temelju troškovnika koji je sam sastavljao, za sljedeće troškove:
  • Doprinosi za 5 mjeseci poslovanja
  • Kupnja opreme i alata
  • Kupnja informatičke opreme za rad
  • Izrada web stranice i reklame
  • Troškovi registracije poslovnog subjekta
  • Kupnja zaštitne odjeće i opreme
Uvidom u predmetni spis utvrđeno je da je potpuna i prihvatljiva dokumentacija dostavljena samo za iznos 11.978,11 kuna.
Kontrolom dokumentacije utvrđeno je da su neprihvatljivi troškovi, odnosno ne namjenski utrošena sredstva na:
  • troškove zaštite na radu - osposobljavanje (navedeni trošak ne nalazi se na dostavljenom Troškovniku),
  • trošak opreme za rad - mobilni uređaj (navedeni trošak nalazi se na popisu neprihvatljivih troškovima potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja),
  • troškove obveznih doprinosa
Nakon utvrđenog činjeničnog stanja korisniku je 05.12.2017. upućena Obavijest o raskidu ugovora, te je zatražen povrat neiskorištenog/neopravdanog dijela isplaćenih financijskih sredstava u iznosu 13.021,89 kuna za neprihvatljive troškove: troškovi  osposobljavanja zaštite na radu 3.900,00 kn, troškovi mobilnog uređaja 4.474,53 kn i troškovi doprinosa
Dakle, trošak osposobljavanja za zaštitu na radu u iznosu od 3.900,00 kn nisu navedeni u Troškovniku, a trošak mobitela nije u prihvatljivim troškovima prema Ugovoru, dok za kupnju informatičke opreme te izradu web stranice i reklame nisu dostavljeni dokazi.
Također za dio utrošenih sredstava na ime uplate doprinosa, utvrđeno kako nije dostavljena potpuna dokumentacija o načinu utroška.
Napominjemo da je korisnik je imao mogućnost obratiti se Zavodu prije potpisa ugovora kako bi revidirao troškovnik i time omogućio pokrivanje troška osposobljavanja za zaštitu na radu.
Nadalje, korisnik je dokumentaciju za pravdanje doprinosa (osim dostavljenog izvoda sa poslovnog žiro-računa od dana 15.12.2016.)  dostavio tek nakon Obavijesti o raskidu ugovora.
Stranka je 28. ožujka  2018. uputila pisani prigovor Središnjem uredu HZZ-a, no nije sačekala pisani odgovor.
 
Vezano uz slučaj korisnika Dentalni laboratorij Slađana Đuderija, važno je naglasiti kako je isti koristio mjeru koja omogućuje poslodavcu da u potpunosti bez troškova primi polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz dodatnu dodjelu sredstava za plaćanje obaveznih doprinosa za polaznika od strane HZZ-a.

Ugovor o stručnom osposobljavanju u trajanju od 12 mjeseci s početkom 28.11.2016., poslodavcu je jednokratno isplaćen iznos od 6.751,08 kuna za obvezne doprinose mirovinskog osiguranja za polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Potpisom Ugovora poslodavac se obvezao redovito uplaćivati doprinose obveznog  mirovinskog osiguranja do 15. u mjesecu za prethodni mjesec te da će protekom svaka tri mjeseca dostavljati dokaze o izvršenim obvezama Zavodu.
Kontrolom ugovornih obveza utvrđeno je da poslodavac nije dostavljao dokumentaciju za kontrolu izvršenja ugovornih obveza u propisanim rokovima te mu je 23.11.2017. upućena Požurnica za dostavu dokumentacije s rokom od 15 dana za dostavu. Pisanim upozorenjem poslodavcu je produžen rok za dostavu dokumentacije kako bi izvršio svoje obveze bez sankcija.

Poslodavac je dokumentaciju dostavio 15.12.2017. što je izvan roka navedenog u Požurnici.  Kontrolom naknadno zatražene dokumentacije utvrđeno je kako je poslodavac doprinose uplaćivao iza 15-og u mjesecu za prethodni mjesec što predstavlja drugo kršenje ugovorne obaveze. Zavod je poslao Poziv za povrat sredstava koja nisu utrošena na način kako je predviđeno zakonom i ugovorom, na koji poslodavac nije uložio prigovor već je zatražio izvansudsku nagodbu. Krajem ožujka nagodba je potpisana na 12 obročnih uplata i do sada je uplaćena jedna rata.
Hrvatski zavod za zapošljavanja poslovima posredovanja i provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja želi aktivirati nezaposlene osobe na tržištu rada, između ostalog, kroz dodjelu bespovratnih potpora za razvoj njihovih poduzetničkih ideja. 

Još jednom naglašavamo kako u provedbi tih mjera cilj Zavoda nikako nije kažnjavati poduzetnike, već na odgovoran i transparentan način upravljati sredstvima poreznih obveznika. Pri tom vodeći računa o propisima i zakonskim ovlastima.