Kako zaposliti stranca

OBAVIJEST:

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. srpnja 2007. godine donio je Zakon o strancima (Narodne novine br. 79/07), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2008. godine. Dana 13. ožujka 2009. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, Narodne novine, br. 36/09). Na sjednici održanoj dana 28. listopada 2011. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o strancima ( Narodne novine br. 130/11) koji na snagu stupa 01. siječnja 2012. godine.
 
Zakonom o strancima (NN 130/11, 74/13 i 69/17) propisani su uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj.
Zakonom o strancima propisano je da državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije propisano.
Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj.
Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote, a Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'.
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine (NN 122/2017,odluka, 8.12.2017.), na temelju članka 74. Zakona o strancima (Narodne novine, 130/11, 74/13 i 69/17) i članka 31. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine,150/11, 119/14, 93/16) donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. 
 
Sukladno Zakonu o strancima, za izdavanje radnih i poslovnih dozvola strancima nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Policijske uprave. Stoga Vas upućujemo na web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, na kojima je detaljno opisan postupak za izdavanje radnih dozvola
 
Više o strancima možete pronaći na brošura Stranci - Ministarstvo unutarnjih poslova.