Zapošljavanje u inozemstvu


Međunarodno posredovanje pri zapošljavanju

Posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu regulirano je Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17), koji definira da djelatnost posredovanja mogu, uz Hrvatski zavod za zapošljavanje, vršiti pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost te da su te pravne i fizičke osobe djelatnost posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu dužne vršiti u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.

Strana fizička i pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja u toj državi obavlja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti ministarstvo nadležno za rad u pisanom ili elektroničkom obliku.

U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu pravne i fizičke osobe dužne su izvijestiti osobe za koje posreduju o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima.

Nadalje, pravne i fizičke osobe iz ovoga Zakona snose odgovornost prema osobama za koje su posredovale u inozemstvu za zakonitost njihovog zapošljavanja i rada sukladno zakonodavstvu zemlje u koju posreduju, te snose troškove prijevremenog povratka osobe za koju su posredovali ukoliko je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koju bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada. Pravne i fizičke osobe iz ovoga Zakona dužne su pružiti osobama za koje su posredovale u inozemstvu svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatski zavod za zapošljavanje postao je dio EURES mreže, mreže javnih službi za zapošljavanje Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. Ovisno o prijelaznim odredbama u području slobode kretanja radnika i interesu poslodavaca u pojedinim državama, Hrvatski zavod za zapošljavanje može pružati uslugu posredovanja pri zapošljavanju na području cijele EU/EGP-a.


Više informacija o EURES-u, kao i informacije o uvjetima života i rada u državama članicama, dostupne su na EURES portalu (ovdje je moguće pregledati bazu slobodnih radnih mjesta, kao i druge web stranice za traženje posla diljem EU).

Hrvatski zavod za zapošljavanje posreduje bez naknade za poslodavce i tražitelje zaposlenja. 
 
EURES: informacije o mogućnostima zapošljavanja u Europskoj uniji, Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj