PHARE


Program Phare nastao je 1989. godine Uredbom Vijeća (EEC) br. 3906/89, kao pretpristupni instrument namijenjen zemljama kandidatkinjama Srednje i Istočne Europe kao program pomoći u pripremanju za članstvo u EU. Danas se Phare program odnosi se na zemlje pristupnice i zemlje kandidatkinje i primarno uključuje mjere za izgradnju institucija (sa uključujućim investicijama), kao i mjere napravljene za promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.

Phare pruža sredstva za izgradnju institucija kroz twinning i tehničku pomoć, te kroz investicijsku potporu za pomoć zemljama pristupnicama u njihovim naporima, što uključuje:
Ovisno o pripremljenosti svake zemlje, Phare programi provode se po centraliziranoj ili decentraliziranoj strukturi upravljanja. Pod Decentraliziranim sustavom provedbe (DIS) državne implementacijske institucije još podliježu ex-ante kontroli od strane lokalne Delegacije EU. U daljnjem koraku, pod Proširenim Decentraliziranim sustavom provedbe (eng. Extended Decentralised Implementation System), državne provedbene institucije više ne podliježu ex-ante kontroli od strane Delegacije EU.
Za Republiku Hrvatsku, program Phare je dostupan od proračunske godine 2005. Otada je 167 milijuna eura alocirano u sklopu programa Phare 2005 i Phare 2006.

RH je bila vrlo uspješna u ugovaranju Phare 2005, kada je ugovoreno 88.34% ukupnih sredstava odnosno 55.548.297, 63 eura. Provedba projekata iz programa Phare traje do 30. studenog 2010.
Unutar programa Phare Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je kao partner i korisnik projekta „Ocjenjivanje, izrada preporuka, jačanje kapaciteta i upravljanje darovnicom na području mjera za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj"