Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Zakonom o osiguranju radničkih tražbina (''Narodne novine'', NN 70/2017) uređeno je ostvarivanje prava radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, uvjeti i postupak kojima se ta prava ostvaruju te izvori sredstava. Zakonom je propisana nadležnost Agencije za osiguranje radničkih tražbina.
 
Radnik je fizička osoba sukladno općem propisu o radu koja je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu kod poslodavca, kao i osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka

Zakonom su utvrđena prava koja radnik ostvaruje slučaju stečaja poslodavca:
Iznimno, pravo na isplatu dosuđene naknade štete ima radnik bez obzira na okolnost kada mu je prestao radni odnos. Sva navedena primanja u cijelosti su izuzeta od ovrhe.

Kada je stečajni postupak otvoren i provodi se, prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem može ostvariti radnik kako mu je tražbina utvrđena u stečajnom postupku i ako zahtjev za osiguranje svoje tražbine podnese u roku i na način utvrđen Zakonom.

Kada se stečajni postupak ne provodi, prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem radnik može ostvariti ako zahtjev za osiguranje svoje tražbine podnese u roku i na način utvrđen Zakonom.

Postupak se pokreće na zahtjev radnika, u roku od 30 dana.

Rok od 30 dana počinje teći:
  1. kada je stečajni postupak otvoren i provodi se – od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova
  2. kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi – od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova ili
  3. kada je radnik na ispitnom ročištu upućen na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine – od dana primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red.
Iznimno, radnici koji se prema Zakonu o osiguranju radničkih tražbina smatraju radnicima stranog poslodavca zahtjev podnose izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu rada ili uobičajenom mjestu rada u roku od 30 dana od dana kada se prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu smatra izvršenom dostava akta o utvrđivanju tražbina ili kada se smatra izvršenom dostava akta kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je posao poslodavca definitivno zatvoren, a dostupna imovina nije dovoljna za pokretanje postupka.

Zahtjev se podnosi izravno Agenciji neposrednom dostavom, poštom ili elektronički putem on-line aplikacije na mrežnoj stranici Agencije ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema mjestu sjedišta poslodavca odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, na obrascu RPS-01 - zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca - koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine" broj 92/17). Uz zahtjev prilažu se dokazi, prema popisu priloga potrebnih u slučaju kada je stečajni postupak otvoren i provodi se. Popis potrebnih priloga sastavni je dio obrasca zahtjeva.

O zahtjevu Agencija odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva i propisanih priloga. Na rješenje Agencije moguće je izjaviti žalbu ili se odreći prava na žalbu. Isplata radničkih tražbina izvršava se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja, na poseban namjenski račun stečajnog dužnika. U daljnjem roku od 8 dana stečajni upravitelj dužan je izvršiti obračun i uplatu radniku, te obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa. Iznimno, u slučaju brisanja poslodavca iz registra pravnih osoba kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, Agencija će izvršiti isplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja izravno na račun radnika, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza, prireza i doprinosa.


Online podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca