Euroguidance

 


Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje.

Danas Euroguidance mreža broji više od 40 nacionalnih centara u 34 europske zemlje. Financijsku podršku Euroguidance-u pruža Europska komisija u okviru Programa za cjeloživotno učenje, a dio financijske podrške osigurava se i iz proračuna zemalja članica mreže.

Primarna ciljna skupina Euroguidance mreže su savjetnici u profesionalnom usmjeravanju i tvorci politika u europskim zemljama. Euroguidance pruža podršku i studentima, učenicima i svima ostalima koji žele studirati u inozemstvu, osobama koje se bave obrazovanjem i osposobljavanjem profesionalnih savjetnika te ostalim dionicima sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Euroguidance centari prema usmjerenosti u djelovanju imaju tri zajednička cilja:
  • Podrška razvoju europske dimenzije u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju
  • Podrška razvijanju kompetencija savjetnika u profesionalnom usmjeravanju i podizanje svijesti o vrijednosti međunarodne mobilnosti
  • Pružanje informacija i komunikacija na europskom dimenziji profesionalnog usmjeravanja
Navedeni ciljevi teže poticanju međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Osim toga, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.
Euroguidance centri promiču suradnju s drugim relevantnim europskim mrežama i inicijativama što se posebno odnosi na ELGPN, EUROPASS i EURES. U okviru nacionalnoga konteksta, također su usmjereni na razvoj suradnje s predstavnicima lokalne, regionalne i nacionalne vlasti.

Mrežna stranica Euroguidance-a služi kao zajednička platforma za diseminaciju i razmjenu informacija pružajući informacije o sustavima profesionalnog usmjeravanja u zemljama sudionicama te sadrži bazu nacionalnih i međunarodnih projekata i primjere dobre prakse vezane za područje profesionalnog usmjeravanja. Ujedno sadrži kontakte i informacije o nacionalnim Euroguidance centrima i predstavlja svojevrsnu podršku upravljanju Mrežom.
Nacionalni Euroguidance centar Hrvatska djeluje u sklopu Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), a više informacija možete pronaći ovdje.