Priopćenje sa 3. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zagreb, 14. lipnja 2012. održana je 3. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izvješće o provedbi mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome za razdoblje 2010. i 2011. godine.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o rezultatima Ankete poslodavaca za 2012. godinu.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prima na znanje Odluku Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 432-01/12-02/18 od 25.05.2012. godine o vlasničkom restrukturiranju i financijskoj konsolidaciji trgovačkog društva „Pounje Trikotaža“ d.d. Hrvatska Kostajnica, u okviru mjera državne potpore prema Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama.Upravno vijeće daje suglasnost Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da u skladu sa citiranom Odlukom Vlade Republike Hrvatske i Programom restrukturiranja Pounje d.d. reprogramira svoje potraživanje prema Društvu po kreditu Hrvatske poštanske banke, broj: 400/2000-Z, u visini dospjelog duga na dan 30. lipnja 2011. godine. Zadužuje se Hrvatski zavod za zapošljavanje da postupi u skladu sa točkom IV. citirane Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se zadužuje Ministarstvo o gospodarstva da u suradnji sa Ministarstvom financija i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje poduzme sve radnje u svrhu provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske.