33. sjednica Upravnog vijeća održana 07. studenog 2011.


Dnevni red:  
 1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 15.09.2011. godine i Zapisnika sa 32. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 13.10.2011. godine.
 2. a) Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu sa ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah.
  b) Donošenje Odluke o plaći ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  c) Donošenje Odluke o stambenom zbrinjavanju ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 3. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o upravljanju dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje s Agencijom za upravljanje državnom imovinom.
 4. Davanje suglasnosti za osnivanje prava služnosti puta te održavanja i postavljanja komunalnih instalacija i priključaka na dijelu nekretnine u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 5. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma i Ugovora broj 1 za nabavu telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži broj 344-01/11-01/04.
 6. Otpis informatičke opreme za 2011. godinu.
 7. Razno.
 
  2.dn.reda
  a) Odluka
b) Odluka
c) Odluka
  3.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje