IPA


I. KOMPONENTA - Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija


  1.  Twinning light


IV. KOMPONENTA - Razvoj ljudskih potencijala


  1. Program darovnica
        2. Ugovori o uslugama