IPA

 

IPA – INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI

 
Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013., koji je zamijenio programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.
IPA se sastoji od 5 komponenti, a Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi i sudjeluje kao partner u projektima I., II. i IV. komponente IPA-e.

IPA Komponenta I Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija


  1. Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (1.000.000 €)
  2. Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES (230.000 €)
  3. EURES Usluge prema poslodavcima (200.000 €)
  4. Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u -Twinning light (200.000 €)
     

IPA Komponenta II Prekogranična suradnja


IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala