PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE


Program za cjeloživotno učenje program je Europske komisije usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja i stručnog usavršavanja. Program potiče razmjenu i suradnju među obrazovnim institucijama širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, obrazovnih stručnjaka te osoba već prisutnih na tržištu rada. Sastoji se od 4 sektorska potprograma: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig.

Aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje mogu biti centralizirane ili decentralizirane. Centralizirane aktivnosti (multilateralni projekti, tematske mreže i prateće mjere, kao i transverzalni program i Jean Monnet program) u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxelles-u, dok je za decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) nadležna Agencija za mobilnost i programe Europske unije sa sjedištem u Zagrebu.

Leonardo da Vinci