Pristup informacijama

 
O pravu na pristup informacijama
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili ih nadzire Hrvatski zavod za zapošljavanje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).
 
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom (članak 5. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama).
 
Informacija predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). (članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama)
 
Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. (članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama) 

Informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga njegova rada: posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, aktivnog djelovanja na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja.