38. sjednica Upravnoga vijeća održana 29. prosinca 2014.


Dnevni red:  
 1. Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 25.09.2014. godine.
 2. Pravilnik o zaštiti na radu.
 3. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 4. Suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu usluge jačanja Centra tržišta rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 5. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma i Ugovora broj 1 za nabavu usluga održavanja aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 6. Suglasnost za sklapanja Ugovora broj 3 za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala temeljem Okvirnog sporazuma br. 344/2-03/12.
 7. Suglasnost za sklapanja Ugovora broj 4 za nabavu usluga mobilne telefonije za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN mreži i nabavu elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži - usluge masovnog slanja SMS poruka temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu Telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži  broj  344-01/11-01/04 temeljem Okvirnog sporazuma broj 344-01/11-01/05.
 8. Suglasnost za sklapanja Ugovora broj  4 o nabavi telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskom mreži temeljem Okvirnog sporazuma broj 344-01/11-01/05
 9. Suglasnost za sklapanja Ugovora broj 4 za nabavu telekomunikacijskih usluga (usluge prijenosa podataka, usluge pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa) temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu telekomunikacijskih usluga broj  344/2-14/11.
 10. Izmjene Plana prihoda i rashoda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.
 11. Plan prihoda i rashoda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu.
 12. Razno.
   
 
  2.dn.reda
Odluka
  3.dn.reda
Odluka
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  8.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  9.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  10.dn.reda
Odluka
Sažetak
  11.dn.reda
Odluka
Sažetak