PU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU RIJEKA- IZMJENA BR.1  Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PU RIJEKA- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST