Europski socijalni fond (ESF)

 

Partnerski sporazum označava sporazum između Europske komisije i zemalja članica o ESI fondovima i predstavlja programski dokument koji nastaje kao rezultat višerazinskih pregovora s predstavnicima lokalnih i regionalnih jedinica, različitim interesnim skupinama te nevladinim organizacijama. Svrha pregovora je poboljšati koordinaciju, osigurati dosljednu provedbu, omogućiti korisnicima izravniji pristup financijskim sredstvima te povezati fondove sa Strategijom Europa 2020.

Europska komisija je 30. listopada 2014. godine potvrdila Partnerski sporazum s Republikom Hrvatskom i omogućila nam korištenje 10.6 milijardi eura iz ESI fondova u idućih 7 godina. Navedena sredstva temelj su hrvatske razvojne strategije i prilika za pokretanje dodatnog javnog i privatnog financiranja za gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta čime će se smanjiti regionalne razlike u zemlji.


Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) od 2014. godine djeluju pod zajedničkim okvirom, imaju komplementarne ciljeve i glavni su izvor ulaganja na razini Europske unije za pomoć državama članicama u povećanju njihova rasta i osiguravanju većeg broja radnih mjesta, istovremeno osiguravajući održivi razvoj u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.

Europski strukturni i investicijski fondova (ESIF) uključuju:
Europska komisija odobrila je Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ 18. prosinca 2014. godine čime je otvoren put za korištenje novca iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama osigurava potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu državljanima EU da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Europska komisija i zemlje članice EU-a zajednički određuju prioritete Europskog socijalnog fonda i načine trošenja njegovih financijskih sredstava. Prioritetna područja ulaganja ESF-a za razdoblje 2014.-2020. godine uključuju promoviranje zapošljivosti i pružanje potpore mobilnosti, investiranje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno obrazovanje, promoviranje socijalne uključenosti i borbu protiv siromaštva te jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave. Većina prioriteta usmjerena je prema razvoju boljeg pristupa zapošljavanju i pružanju pomoći poduzećima i organizacijama u uvođenju novih načina poslovanja. Ističe se i pružanje pomoći pri zapošljavanju osoba iz skupina u nepovoljnom položaju, a taj aspekt odvija se u sklopu jačanja „socijalne uključenosti“, jer zapošljavanje igra značajnu ulogu što boljoj integraciji pojedinaca u društvo i svakodnevni život.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Predviđena sredstva ESF-a za Hrvatsku u razdoblju 2014. - 2020. iznose 1,516 milijardi eura. Posebna alokacija Inicijative za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015. godine iznosi 66,177 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi eura.

Operativnim programima definiraju se prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi vezani uz investicijske prioritete koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali obuhvaća sljedeće prioritetne osi, čija ukupna vrijednost za Republiku Hrvatsku uznosi 1.582.210.217 EUR:
Hrvatski zavod za zapošljavanje putem Središnjeg ureda te Regionalnih i Područnih ureda provodit će projekte u okviru Prioritetnih osi 1. i 2. Provedba projekata HZZ-a predviđena je u okviru Investicijskog prioriteta 8i (Specifični cilj 8.i.1, 8.i.2, 8.i.3), Investicijskog prioriteta 8ii (Specifični cilj 8.ii.1, 8.ii.2(IZM), Investicijskog prioriteta 8vii (Specifični cilj 8.vii.1, 8.vii.2), te Investicijskog prioriteta 9i (Specifični cilj 9.i.1).

Osnovni naglasci Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali su sljedeći:
 
Osnovni ciljevi ESF-a za razdoblje 2014.-2020. uključuju: