PU VUKOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Svibanj 2016. (1 Grupa)IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

PU VUKOVAR -  Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST