PU BJELOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Svibanj 2016. (5 Grupa)


PU BJELOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU IV
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST