PU GOSPIĆ- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Lipanj 2016.

 
PU GOSPIĆ - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)


PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST