PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - Srpanj 2016. (2 Grupe)


PU BJELOVAR - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II