PU BJELOVAR- Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Kolovoz 2016. (3 Grupe)

PU BJELOVAR- Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST