PU GOSPIĆ- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Kolovoz 2016. (1 Grupa)

 

ODLUKA O PONIŠTEJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU I.

PU GOSPIĆ - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST