PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - rujan 2016. (2 Grupe)ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA STRUKOVNE IZOBRAZBE - GRUPA I
PU KARLOVAC- ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA II