PU GOSPIĆ- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Rujan 2016. (1 Grupa)IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Prilog - Grupa I - IZMIJENJENI TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST

PU GOSPIĆ - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST