PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - listopad 2016. (1 Grupa)PU KARLOVAC- ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I