Opći akti zavoda

Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje („Narodne novine“ br. 18/20)
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (od 9.04.2020. godine)
Etički kodeks radnika Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (od 21.04.2010. godine)
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (od 18.05.2010. godine)
Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka (od 24.09.2009. godine).

Zakoni

Zakon o tržištu rada („Narodne novine“ br. 118/2018)
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14)
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16)
Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ br. 85/08, 112/12)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17)
Zakon o strancima („Narodne novine“ br. 130/11, 74/13, 69/17)
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)
Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17)
Zakon o osiguranju radničkih tražbina („Narodne novine“ br. 70/17)
Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom („Narodne novine“ br. 64/01)
Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16)
Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ br. 71/99, 46/07, 41/08, 61/11)
Zakon o listi profesionalnih bolesti („Narodne novine“ br. 162/98, 107/07)
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka USRH, 55/11, 140/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 33/13, 148/13, 92/14)
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13)

Provedbeni propisi

Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad („Narodne novine“ br. 52/17)
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“ br. 52/17)
Pravilnik o odgovarajućem smještaju („Narodne novine“ br. 52/17)
Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje („Narodne novine“ br. 52/17)
Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“ br. 128/08, 34/10, 104/12)
Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima („Narodne novine“ br. 79/14, 110/14)
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca („Narodne novine“ br. 120/07)
Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ br. 52/17)
Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ br. 52/17)
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. („Narodne novine“ br. 118/2016)
Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu („Narodne novine“ br.110/17)
Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi („Narodne novine“ br.110/17)
Odluka o pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama („Narodne novine“ br. 72/14)
Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ("Narodne Novine" br. 146/12 )

Međunarodni akti, nacionalne strategije, programi i ostalo

Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje, Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji, Protokola o izmjenama Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji kojim se uspostavlja sustav kolektivnih žalbi („Narodne novine - međunarodni ugovori“ br. 15/02)
Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima osoba s invaliditetom („Narodne novine - međunarodni ugovori“ br. 6/07, 5/08)
Konvencija 159 – Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine – međunarodni ugovori“ br. 11/03)
Nacionalni strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (od 29.11.2012. godine)
Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine („Narodne novine“ br. 122/12)
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine (od 25.04.2013. godine)
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine (od 12.07.2012. godine)
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine („Narodne novine“ br. 20/11)
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. do 2015. godine („Narodne novine“, br. 88/11)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine („Narodne novine“, br. 63/07)
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 47/05)
Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, br. 60/13, 40/14)
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća („Narodne novine“ br. 89/13)