Ustroj

Hrvatski zavod za zapošljavanje ustrojen je Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“ br. 118/2018) kao javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti kroz Središnji ured, 4 područne službe, 18 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

 • U Zavodu su organizirane sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • Ured ravnatelja,
 • Sektor za tržište rada i politike zapošljavanja,
 • Sektor za financijsko upravljanje,
 • Sektor za pravne poslove,
 • Sektor za analitiku i informatiku,
 • samostalni odjeli.

Ravnatelj

Ante Lončar

Slika Ante Lončar, ravnatelj HZZ

Središnji ured

U Središnjem uredu obavlja se osobito:

 • koordinacija i nadzor u primjeni Zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda,
 • praćenje, analiziranje i istraživanje gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, njihove međusobne utjecaje, te predlaganje mjera za unapređenje zapošljavanja,
 • utvrđivanje jedinstvenih standarda, postupaka, metodologije i instrumentarija stručnog rada za područne urede,
 • izrada uputa za rad, te koordinacija i nadzor poslova posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja,
 • obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja, te ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti,
 • predlaganje plana rada Zavoda,
 • izrada zakonom propisanih izvješća i drugih izvješća o poslovanju Zavoda potrebnih za donošenje poslovnih odluka,
 • rješavanje o pravu po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju primjenom pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
 • provedba međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na prava za vrijeme nezaposlenosti,
 • provedba međunarodnih ugovora o zapošljavanju, te razmjena podataka o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES),
 • zapošljavanje hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanje njihovih prava,
 • planiranje prihoda, te planiranje raspodjele sredstava ostvarenih po osnovi doprinosa za zapošljavanje i iz drugih izvora za namjene utvrđene Zakonom,
 • upravljanje imovinom Zavoda, te provođenje imovinsko pravnih poslova u svezi s imovinom Zavoda,
 • izrada prijedloga općih akata za provedbu Zakona, te drugih općih akata Zavoda,
 • izdavanje stručno-informativnih publikacija,
 • priprema sjednica tijela Zavoda i davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 • administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom , Statutom i aktima Zavoda.

Područne službe

Područne službe su:

 • Područna služba Osijek sa sjedištem u Osijeku,
 • Područna služba Rijeka sa sjedištem u Rijeci,
 • Područna služba Split sa sjedištem u Splitu,
 • Područna služba Zagreb sa sjedištem u Zagrebu.

U područnim službama se obavljaju sljedeći poslovi:

 • vodi evidencije o nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja i drugim osobama koje koriste usluge Zavoda,
 • posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju,
 • vrši usluge poslodavcima prema njihovim posebnim zahtjevima uz nadoknadu troškova,
 • u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi pripremu za zapošljavanje,
 • provodi aktivnu politiku zapošljavanja,
 • surađuje sa socijalnim partnerima i ostalim dionicima na tržištu rada,
 • provode međunarodne ugovore o zapošljavanju te razmjenjuju podatke o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES),
 • obavljaju poslove Migracijsko informacijskog centra (MIC) – informacijski centri za radnike migrante,
 • obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava,
 • rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju i obavlja isplatu temeljem donesenih rješenja,
 • zastupanje u vezi sa sudskim sporovima,
 • obrazovanje radnika,
 • provedba pojedinih postupaka javne nabave,
 • izdavanje regionalnih stručno–informativnih publikacija,
 • nadzor nad radom područnih ureda,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i aktima Zavoda.

Područni uredi

Područni uredi su:

 • Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru,
 • Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu,
 • Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku,
 • Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću,
 • Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu,
 • Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini,
 • Područni ured Križevci sa sjedištem u Križevcima,
 • Područni ured Kutina sa sjedištem u Kutini,
 • Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi,
 • Područni ured Pula sa sjedištem u Puli,
 • Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku,
 • Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu,
 • Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku,
 • Područni ured Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima,
 • Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu,
 • Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici,
 • Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru,
 • Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru.

U Područnim uredima se obavljaju sljedeći poslovi:

 • vodi evidencije o nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja i drugim osobama koje koriste usluge
 • Zavoda,
 • posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju,
 • vrši usluge poslodavcima prema njihovim posebnim zahtjevima uz nadoknadu troškova,
 • u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi pripremu za zapošljavanje,
 • provodi aktivnu politiku zapošljavanja,
 • surađuje sa socijalnim partnerima i ostalim dionicima na tržištu rada,
 • obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava,
 • rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju i obavlja isplatu temeljem donesenih rješenja,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i aktima Zavoda.

Svaki regionalni i područni ured ima ispostave. Ukupno postoji 99 ispostava i njihovom se prisutnošću i djelovanjem ostvaruju temeljni ciljevi i funkcije Zavoda na cijelom prostoru Republike Hrvatske.