Trenutačni broj nezaposlenih

Podatak predstavlja dnevno stanje nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Trenutačno objavljena slobodna radna mjesta

Prikazuje koliko je trenutačno raspoloživih slobodnih radnih mjesta prijavljenih Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oglašenih na web-stranici Burza rada HZZ-a.

Podaci o trenutačnom broju nezaposlenih i broju slobodnih radnih mjesta informativnog su karaktera i ovise o dnevnim događanjima koja nisu ravnomjerno raspoređena tijekom mjeseca.

Za statističke i analitičke potrebe poslužite se službenim statističkim podacima koji su rezultat redovitog mjesečnog izvještavanja na temelju utvrđene metodologije. Službeni podaci o nezaposlenosti, zapošljavanju i slobodnim radnim mjestima objavljuju se u publikacijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog zavoda za statistiku. Podaci se mogu dobiti i kroz podatkovnu uslugu Statistika on-line.

Osnovni službeni statistički podaci s mjesečnom dinamikom osvježavanja prikazani su u okviru Mjesečni podaci.

Stopa anketne nezaposlenosti

Stopa prema Anketi o radnoj snazi (ARS) relevantan je međunarodno usporediv pokazatelj nezaposlenosti u nekoj zemlji. Predstavlja postotni udio nezaposlenih u aktivnom stanovništvu (radnoj snazi).

Anketu provodi Državni zavod za statistiku u skladu s metodološkim načelima Međunarodne organizacije rada donesenima na 13. konferenciji statističara rada i Statističkog ureda Europske unije (Eurostat), koji je metodološki uskladio anketu Europske unije te je ona najvažniji izvor međunarodno usporedivih podataka na području statistike rada. Anketa se provodi kontinuirano, a rezultati obrađuju i objavljuju tromjesečno.

Stopa registrirane nezaposlenosti

Izračunata je kao odnos registriranih nezaposlenih osoba prema ukupnome aktivnom stanovništvu (radnoj snazi).

Izračunava je i objavljuje Državni zavod za statistiku na temelju administrativnih izvora podataka o broju zaposlenih u pravnim osobama (podaci se preuzimaju iz obrasca JOPPD ), broju zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija (matična evidencija HZMO-a), broju osiguranika poljoprivrednika (podaci HZMO-a) i broju registriranih nezaposlenih osoba (podaci HZZ-a). Administrativnu nezaposlenost određuju nacionalna zakonodavstva zemalja pa se stoga ne koristi za međunarodnu usporedivost.

Državni zavod za statistiku je početkom 2016. prestao prikupljati prosječne mjesečne podatke o bruto i neto plaćama te broju zaposlenih u pravnim osobama putem statističkog obrasca RAD-1. Papirnati obrazac zamijenjen je modernijim načinom prikupljanja i obrade podataka iz obrasca JOPPD. Promjena metodologije prikupljanja i obrade podataka rezultirala je prekidom serija podataka statistike tržišta rada, tako da objavljeni podaci od veljače 2016. godine nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

Statistika tržišta rada - otvoreni podaci

statistički centar
HZZ otvoreni podatci