Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Politika privatnosti

I. UVOD

1. Čemu služi politika privatnosti?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/I, 4. 5. 2016. - u daljnjem tekstu: Uredba) izravno se primjenjuje od 25. svibnja 2018. u svim državama članicama EU te je u cijelosti obvezujuća.

Uredba je donijeta radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Donošenjem i primjenom Uredbe osigurava se veći nadzor i jednako postupanje pri obradi i prijenosu osobnih podataka na području cijele EU, kao i prema trećim državama.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika tj. fizičkih osoba čiji se osobni podaci obrađuju (nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, te druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere, radnici Zavoda), na temelju zakona, primjenjujući načela obrade osobnih podataka propisanih Uredbom.

2. Kako se ostvaruje načelo transparentnosti?

Koncept transparentnosti nije legalističke prirode, nego je usmjeren na pojedince, a ostvaruje se pomoću konkretnih zahtjeva koji se odnose na voditelje obrade, a isti su utvrđeni u člancima od 12. do 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na ispitanika, na način da se ispitanik upozna sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima će se njegovi osobni podaci otkriti i rokovima pohrane.

Ograničavanje svrhe

Osobni podaci prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe ne smiju se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Daljnja obrada podataka radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenom s prvobitnim svrhama.

Točnost

Osobni podaci moraju biti točni i potpuni. Voditelj obrade treba poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.

Ograničenje pohrane

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Cjelovitost i povjerljivost

Osobni podaci trebaju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Pouzdanost

Voditelj obrade odgovoran je za obradu osobnih podataka u skladu s navedenim načelima te ih mora biti u mogućnosti dokazati.

3. Zašto je bitno osigurati transparentnost prema pojedincima?

Načelo transparentnosti odnosi se na izgradnju povjerenja u postupke koji utječu na pojedince jer im se omogućuje da te postupke razumiju, a prema potrebi i osporavaju.

HZZ osigurava pojedincima čije osobne podatke obrađujete transparentnost kako bi isti lakše ostvarili kontrolu nad vlastitim osobnim podacima (davanjem ili povlačenjem privole ili ostvarivanjem svojih prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka, pravo da se na pojedinca ne odnosi automatizirana obrada koja uključuje izradu profila), a navedeno je važno jer se radi o temeljnom ljudskom pravu - pravu na zaštitu osobnih podataka.

4. Zašto je načelo transparentnosti važno za moje poslovanje?

Osim što je odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka obvezna primjena načela transparentnosti, HZZ uvažava temeljna ljudska prava (pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na privatnost) jer je sve više pojedinaca svjesno svojih prava, a istovremeno HZZ kao javnopravno tijelo je svjesno svojih obveza.

II. OBRAZAC

A. Podaci o voditelju obrade:

VODITELJ OBRADE:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Savska cesta 64, 10000 Zagreb

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
email: szop@hzz.hr
Telefon: 01 6126 000

ADRESA VODITELJA OBRADE:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji ured Savska cesta 64, 10000 Zagreb

B. Naznačite vrstu podataka koju obrađujete:

 • Ime i prezime,
 • Poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj
 • Datum rođenja, dob pojedinca
 • OIB, broj osobne iskaznice
 • IP adresa ili naziv domene računala putem kojih su pojedinci posjetili Vašu web stranicu
 • Podatak o lokaciji
 • Broj kreditne/debitne kartice
 • Podaci o zdravlju
 • Prikaz pojedinca na videonadzornoj snimci ili fotografiji, audio zapis

C. Svrha obrade, pravna osnova obrade te vrijeme čuvanja osobnih podataka:

Svrha obrade osobnih podataka u Zavodu je posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi, ostvarivanje prava nezaposlenih osoba, tražitelja zaposlenja, prava radnika Zavoda iz radnog odnosa te pružanje individualnih usluga korisnicima.

Osobni podaci obrađuju se samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetski ili biometrijski podaci, podaci o zdravlju, spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca) obavlja se samo pod uvjetima propisanim Uredbom.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Zavod kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ako subjekt (voditelj obrade) namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, isti prije te dodatne obrade pojedincu  pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije navedene ovim dokumentom.

Ako je riječ o obradi osobnih podataka temeljem zakonske ili ugovorna obveza ili je riječ o uvjetu nužnom za sklapanje ugovora informirajte pojedinca ima li isti obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže.

Također, kada je riječ o podacima koje niste prikupili direktno od pojedinca čiji podatak obrađujete (primjerice, u vrtiću od majke prikupite podatak o osobama koje mogu doći po dijete) svakako u dokumentu naznačite izvor tih podataka sukladno članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja, ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

D. Obrada osobnih podataka:

Zavod obrađuje (prikuplja, bilježi, čuva, otkriva, prenosi i dr.) osobne podatke ispitanika na temelju važećih zakonskih propisa (Zakona o tržištu rada, Zakona o radu, i dr.). Osobni se podaci također obrađuju na temelju ugovora (međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela i državnih ustanova).

Uz sve navedeno, Zavod se pri obradi osobnih podataka pridržava slijedećih uvjeta:

 • Zavod se pridržava strogih sigurnosnih postupaka kako bismo umanjili rizik uništenja podataka, neovlaštenog otkrivanja podataka, neovlaštenog pristupa Vašim podacima  i drugih povreda.
 • Oprema/prostorije na/u koju pohranjujemo osobne podatke smještena je u sigurno okruženje s ograničenim fizičkim pristupom pod stalnim i pod stalnim nadzorom (zaštitarske službe i video nadzor)
 • Koristimo vatrozide,  snažne lozinke, antivirusne programe,  i druge mjere za zaštitu osobnih podataka (primjerice enkripcija i pseudonimizacija)
 • Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobne
 • Svi zaposlenici su pri potpisivanju ugovora o radu, potpisali i izjavu o povjerljivosti svih podataka koje saznaju u obavljaju vlastitog posla
 • Redovito održavamo edukacije našim zaposlenicima kako bi razina svijesti našeg društva o zaštiti osobnih podataka bila zadovoljavajuća.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Zavod poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka ispitanika. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka.

Pristup osobnim podacima ispitanika radnicima Zavoda dopušten je isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka.

Zavod provodi izobrazbu svojih radnika o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika te su svi radnici upoznati s tim da se osobni podaci ispitanika ne smiju neovlašteno koristiti.

KOLAČIĆI („COOKIES“)

Kako bi se omogućilo bolje korisničko iskustvo, na web stranici www.hzz.hr, www.burzarada.hzz.hr, www.mjere.hr, zaposlise.hzz.hr, cisok.hr, mjera-orm.hzz.hr Zavod koristi tzv. kolačiće (“cookies“). Kolačići služe da bi web stranice radile optimalno i kako bi se omogućilo što bolje pregledavanje i korištenje web stranica.

Zavod koristi ove vrste kolačića prema funkciji:

Neophodni kolačići – nužni su za funkcioniranje web stranice jer ona bez njih ne može funkcionirati na zamišljeni način. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može ispravno otvoriti tj. prikazati, ili integralne usluge koje pruža stranica ne funkcioniraju očekivano. Također, ovi kolačići omogućavaju bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na Vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne traži se Vaša privola.

Statistički kolačići – pomoću njih se provodi naprednija analiza rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka može se utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa je HZZ onda u mogućnosti prilagoditi web stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće se traži Vaša privola.

Oglašivački kolačići – pomoću njih se analiziraju Vaši interesi i želje, a oni služe u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koji se organiziraju putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija). Za ove kolačiće se traži Vaša privola.

Kolačići prema izvoru:

Kolačići prve strane (first party cookie) - dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.

Kolačići treće strane (third party cookie) - Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške ili analitičke svrhe.

Kolačići prema trajanju:

Stalni kolačići - Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

Privremeni kolačići - Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem uređaju, na taj način onemogućavate daljnju obradu i praćenje vašeg uređaja putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a u nastavku su linkovi za postupke brisanja u najpopularnijim internetskim preglednicima:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje kolačića

Microsoft Edge: privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Više o kolačićima možete naći na sljedećim stranicama:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.com/hr

www.aboutads.info/choices

E. Informirajte pojedince o njihovim pravima:

PRAVA ISPITANIKA

Pravo na pristup osobnim podacima

Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i ima pravo od voditelja obrade (Zavoda) dobiti informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka (svrha obrade, vrste osobnih podataka koji se obrađuju, primatelji kojima se osobni podaci otkrivaju ili će se otkriti, osobito primatelji u trećim državama, rokovi pohrane osobnih podataka).

Zavod, kao voditelj obrade, navedene informacije daje u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.

Pravo na ispravak/dopunu

Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka, osim u slučaju ograničenja brisanja osobnih podataka, koje je propisano Uredbom.

Pravo ispitanika na brisanje podataka, u Zavodu, moguće je tek nakon proteka roka propisanog Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti da se ograniči obrada njegovih osobnih podataka, i to u slučaju kada smatra da su podaci netočni ili da je obrada nezakonita.

Zavod će na zahtjev odgovoriti unutar mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, ukoliko je zahtjev  složen ili Zavod zaprimi veliku količinu zahtjeva u kratkom roku, Zavod će obavijestit pojedinca produljenju roka na najdulje dodatna dva mjeseca.

Ukoliko Zavod obrađuje osobne podatke temeljem  privole, ispitanik ima pravo povući privolu na način da pošalje mail na email adresu szop@hzz.hr u kojem navodi da povlači privolu danu Zavodu za obradu osobnih podataka. Zavod će u najkraćem roku prestati , a ako se obrada osobnih podataka temelji na legitimnom interesu informirajte pojedinca o pravu na prigovor takvoj obradi te također definirajte modalitet ostvarenja tog prava.

Ukoliko Zavod osobne podatke obrađuje temeljem privole, a ispitanik istu povuče obrada osobnih podataka koja se temeljila na privoli prije povlačenja iste smatra zakonitom.

Ispitanici čije osobne podatke obrađuje Zavod, sve relevantne informacije koje  zanimaju ispitanike u vezi obrade njihovih osobnih podataka mogu pronaći na web stranici Zavoda,

https://www.hzz.hr/politika-privatnosti/ .

F. Informirajte pojedince o primateljima1 podataka/kategorijama primatelja, prijenosima podataka u treće2 zemlje i međunarodne organizacije:

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA U RH I EU

Prijenos ili otkrivanje osobnih podataka primateljima (fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti) moguć je isključivo ako za to postoji zakonska pravna osnova ili izričita privola ispitanika. Zavod razmjenjuje, prenosi ili otkriva osobne podatke, najčešće tijelima javne vlasti, radi izvršavanja njihovih pravnih i službenih obveza i ovlasti (Poreznoj upravi, REGOS-u, Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i dr.).

Zavod razmjenjuje osobne podatke s članicama Europske unije radi ostvarivanja prava ispitanika po osnovu nezaposlenosti, a na temelju pravnih propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA U TREĆIM DRŽAVAMA

Zavod kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

1 Sukladno članku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.
2 Treća zemlja je zemlja koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

G. Objasnite pojedincima da imaju pravo podnijeti pritužbu agenciji za zaštitu osobnih podataka:

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako ispitanik smatra da je obrada njegovih osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099 Web: www.azop.hr

H. Informirajte pojedince o promjenama ovog dokumenta:

Zavod zadržava pravo promijene sadržaja ovog dokumenta ovisno o tome jesu li se mijenjale vrste podataka koje se obrađuju vrsta obrade koja se vrši.

Sve izmjene i dopune ovog dokumenta bit će objavljene na službenim web stranicama Zavoda www.hzz.hr