O pravu na pristup informacijama

Uvod

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili ih nadzire Hrvatski zavod za zapošljavanje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom (članak 5. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Informacija predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe. A nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. (članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. (članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga njegova rada: posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, aktivnog djelovanja na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Ograničenje prava na pristup informacijama

Hrvatski zavod za zapošljavanje ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Hrvatski zavod za zapošljavanje može ograničiti pristup informaciji:

 • ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
 • ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
 • ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
 • ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
 • ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
 • ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora
 • s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa; u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Hrvatski zavod za zapošljavanje može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.
 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

Hrvatski zavod za zapošljavanje može ograničiti pristup informaciji ako je:

 • informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
 • informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.

Način ostvarenja prava na pristup informacijama

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zahtjev se podnosi službenicima za informiranje određenim sukladno Odluci ravnateljice Zavoda.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristupu informacijama.

Zahtjev se podnosi:

 • pismeno na fizičku adresu:
  Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Središnji ured
  Savska cesta 64
  10000 Zagreb
  n/r službenika za informiranje
 • pismeno na e-mail adresu: pristupinformacijama@hzz.hr

Troškovi

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu. Hrvatski zavod za zapošljavanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na pristup osobnim podatcima

Preuzmi (DOC)

Zahtjev

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na prigovor

Preuzmi (DOC)

Zahtjev

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na ograničenje obrade osobnih podataka

Preuzmi (DOC)

Zahtjev

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na ispravak/dopunu osobnih podataka

Preuzmi (DOC)

Zahtjev

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na brisanje osobnih podataka

Preuzmi (DOC)

Zahtjev

Osvježeno: 1. prosinca 2020.