Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Ograničenje prava na pristup informacijama

Hrvatski zavod za zapošljavanje ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Hrvatski zavod za zapošljavanje može ograničiti pristup informaciji:

 • ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka; 
 • ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu; 
 • ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu; 
 • ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka; 
 • ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava; 
 • ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa; 
 • u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Hrvatski zavod za zapošljavanje može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje: 

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; 
 • onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje može ograničiti pristup informaciji ako je:

 • informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
 • informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.