Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

C4.1. R2 – „Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“

Procijenjeni trošak: 4.645.298,29 EUR (35.000.000,00 HRK)

Ciljna skupina: HZZ i korisnici usluga HZZ-a, nezaposlene osobe i poslodavci

Razdoblje provedbe: siječanj 2022. – prosinac 2025.

"Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“ (C4.1. R2)  je reforma mjera sadržana u komponenti „Tržište rada i socijalna zaštita“ (C4) koja je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Cilj ove reforme je uspostaviti sustav uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz individualiziranu podršku nezaposlenih osoba temeljenu na profilu osobe odnosno na procjeni potreba za ciljanom podrškom, koja će omogućiti povećanje zapošljivosti i u konačnici zapošljavanje. Na temelju segmentiranja osoba te njihovom aktivacijom i uključivanjem u mjere na tržištu rada predložit će se najadekvatnija podrška za pojedinu osobu. Unaprijedit će se rad CISOK centara te će se osigurati dostupnost usluga CISOK-a svim građanima. Razvit će se sustav praćenja korisnika mjera posebno mjera aktivne politike zapošljavanja te dodatno unaprijediti kvalitetnom razmjenom podataka kako bi se što bolje ciljala podrška korisniku te pratili ishodi i učinci koje mjere imaju za pojedinog korisnika.

Potreba podrške najranjivijim skupinama za uključivanje na tržište rada te praćenje učinaka mjera aktivne politike zapošljavanja dio su CSR-a za 2019. i 2020. Također, isto je u skladu s ciljevima Europskog stupa socijalnih prava u pogledu promicanja jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada i Odlukom Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica. Ova reformska mjera je u skladu s ciljevima UN Programa za održivi razvoj, a posebno cilja 8. Promicati održiv i uključiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan rad za sve.

Ovom reformom planira se:

  • Jačanje ljudskih kapaciteta te unaprjeđenje vještina za rad s ranjivim skupinama
  • Unaprjeđenje sustava profiliranja te segmentacija ranjivih skupina
  • Uspostava plana integracije i aktivacijskih programa ranjivih skupina na tržište rada
  • Razviti sustav praćenja ishoda uključivanja osoba u aktivne mjere na tržištu rada
  • Širenje i reorganizacija postojeće mreže CISOK centara s naglaskom na njihovu ulogu u privlačenju NEET osoba
  • Analiza adekvatnosti novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti uz odgovarajuće zakonodavne izmjene

VIŠE:
https://planoporavka.gov.hr/
https://europa.eu/next-generation-eu/index_hr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://vlada.gov.hr/europski-semestar-19455/19455
https://hrvatska2030.hr/

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.