Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijal 2014. – 2022.

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: od 1.10.2019. do 30.6.2023.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 19.638.634,28 HRK

EU udio u financiranju projekta: 85% (16.692.839,14 HRK)

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Prioriteti Europske komisija vezani uz bolje povezano i pravednije unutarnje tržište odnose se
slobodno kretanje radnika koje predstavlja jednu od četiri temeljne slobode koje uživaju građani EU, a
podrazumijeva pravo radnika na kretanje i boravište, pravo članova obitelji na ulazak u zemlju i
boravište, pravo na rad u drugoj državi članici i pravo na to da se prema njima odnosi jednako kao i
prema državljanima te države.

EURES je je europska mreža za suradnju službi za zapošljavanje pokrenuta 1994. godine kako bi se
olakšalo slobodno kretanje radnika odnosno kako bi europskim građanima osigurala jednake mogućnosti unatoč jezičnim preprekama, kulturološkim razlikama, birokratskim izazovima, razlikama u radnom pravu i nedovoljnom priznavanju potvrda o stečenim kvalifikacijama diljem Europe.

Dok je funkcioniranje EURES mreže prije reforme bilo usmjereno na razmjenu informacija i virtualnu vidljivost oglasa za slobodna radna mjesta na europskom tržištu rada, EURES uredba (Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada) naglasak stavlja na konkretno povezivanje poslodavaca i posloprimaca u cilju zapošljavanja te povezivanje s dionicima na tržištu rada koji djeluju izvan javnog sektora (privatne agencije za zapošljavanje). Sama činjenica da je EURES prepoznat kao osnovni alat za provođenje jedne od četiriju temeljnih sloboda na kojima počiva Europska unija te su njegov ustroj i set usluga koje pruža temeljeni na obvezujućem zakonodavnom aktu koji se mora u cijelosti primjenjivati u čitavoj Europskoj uniji, govori u prilog značaju EURES-a ali i obvezama postavljenim pred Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je Odlukom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava od 3. lipnja 2016. o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog ureda za EURES, te Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog ureda za EURES od 4. siječnja 2018., imenovan nositeljem aktivnosti Nacionalnog koordinacijskog ureda za EURES u Hrvatskoj. Aktivnosti Nacionalnog koordinacijskog ureda podrazumijevaju razvijanje sustava prihvata EURES članova i partnera – pružatelja EURES usluga uz definiranje prava, uloga i obveza, donošenje kriterija te razvoj sustava praćenja kako bi se prihvat mogao odobravati s krajnjim ciljem posredovanja na tržištu rada.

Projekt ''Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama'', kodnog broja
UP.01.3.2.10.0001 se provodio unutar Tematskog cilja 8 - Promicanje održivog i kvalitetnog
zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, Prioritetne osi 1 - Visoka zapošljivost i mobilnost
radne snage, Investicijskog prioriteta 8.vii - Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i
privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem
djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti,
te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika, Specifičnog cilja 8.vii.2 - Povećanje dostupnosti i
kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ unutar
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u
iznosu od 85%.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):

Opći cilj projekta bio je jačanje radne mobilnosti i usluga međunarodnog posredovanja. Uz to, projekt
je imao dva specifična cilja: razvitak nove i unaprijeđene postojeće EURES usluge, usluge međunarodnog posredovanja i usluge podrške regularnim migracijama, te jačanje administrativnih kapaciteta HZZ-a za pružanje EURES usluga, usluga međunarodnog posredovanja i usluga podrške regularnim migracijama.

Ovim projektom su se osnažili administrativni kapaciteti HZZ-a za kvalitetnu participaciju i ispunjavanje obaveza definiranih EURES Uredbom (Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada) te cjelovita integracija EURES usluga u redovne usluge HZZ-a. Zbog značaja integracije stranaca, potreba tržišta rada koje se ne mogu zadovoljiti radnicima s tržišta EU te s ciljem pružanja informacija o sigurnoj mobilnosti na međunarodnom tržištu rada izvan EURES mreže, HZZ je u EURES i Migracijskim informativnim centrima (EMIC) ponudio usluge povezane s navedenim područjima. Objedinjavanjem aktivnosti vezanih uz EU mobilnost s onima povezanima s međunarodnim posredovanjem i migracijama izvan EU u Migracijskim informativnim centrima postigla se maksimalna učinkovitost u pružanju usluga. Nadalje, projektom se osposobilo 10 savjetnika za EURES, međunarodno posredovanje, (re)integraciju stranaca i povratnika iz iseljeništva u Područnim službama te 5 osoba u Središnjem uredu koji su obavljali poslove Nacionalnog koordinacijskog ureda. Poslovi Nacionalnog koordinacijskog ureda definirani su EURES Uredbom i odnose se na koordinaciju nacionalne mreže, suradnju s Europskim koordinacijskim uredom i drugim relevantnim nacionalnim i EU tijelima.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu:
EUProjekti@hzz.hr
info@hzz.hr
eures_hr@hzz.hr
eures-hr@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
eures.hzz.hr
https://ec.europa.eu/eures/public/hr/homepage
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.