Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja I. – program darovnica

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ razvijen je u okviru Prioritetne osi 1: „Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada“, te je uspostavljen kako bi proizveo porast zaposlenosti kroz pripremu i provedbu inovativnih inicijativa za razvoj lokalnog zapošljavanja. Gospodarski i društveni razvoj uvelike ovisi o kvaliteti ljudskih potencijala i načinu na koji se povezuju u svrhu stvaranja vrijednosti, ne samo u poduzećima, već i u odgojno-obrazovnom sustavu, državnim institucijama, te široj zajednici. Partnerski pristup lokalnom razvoju je sredstvo za kreiranje sustavnih kanala komunikacije između glavnih dionika u zajednici posebno lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinih organizacija, obrazovanja, institucija tržišta rada i socijalnih partnera. Ovaj ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava imao je za cilj promicanje lokalnog pristupa u rješavanju problema na tržištu rada kroz projekte koji pridonose ostvarivanju ciljeva istaknutih u lokalnim i regionalnim strategijama razvoja ljudskih potencijala te lokalnim i regionalnim planovima zapošljavanja ciljajući različite skupine u nepovoljnom položaju i inovativne projekte s ciljem poboljšanja općeg stanja lokalnog zapošljavanja.

Ovaj ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je bio u skladu s prioritetima Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske (JAP - potpisan 28. svibnja 2008): privući i zadržati više ljudi u statusu zaposlenih, povećati ponudu radne snage i modernizirati sustav socijalne zaštite; razviti i primijeniti odgovarajuću politiku regionalnog razvoja s ciljem osiguranja ujednačenijeg razvoja diljem zemlje, uzimajući u obzir socijalnu uključenost i strategije za borbu protiv siromaštva; organizirati dostatnu administrativnu sposobnost za razvoj politika; planiranje, provedba i praćenje u svim mjerodavnim javnim tijelima i agencijama na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini; provesti planirano povećanje broja zaposlenih u različitim institucijama tržišta rada kako bi se osigurala provedba navedenih preporuka iz JAP-a; uspostaviti sustav obuke i zapošljavanja osiguravajući odgovarajuće osposobljavanje osoblja u raznim institucijama tržišta rada; osigurati odgovarajuće osoblje za administraciju i upravljanje IPA instrumentom u zadanom roku; osigurati odgovarajuću komunikaciju i koordinaciju izmeñu različitih institucionalnih sudionika i razina; uspostaviti program za jačanje kapaciteta organizacija socijalnih partnera.

Opći cilj projekta: Opći cilj ovog projekta je bilo poticanje rasta zaposlenosti u hrvatskim županijama kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

Specifični cilj ovog poziva je bio podržati lokalne dionike kako bi definirali, stvorili, olakšali i proveli politiku lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala (kao što je definirano u strategijama za razvoj ljudskih potencijala) kroz partnerski pristup financiran iz nacionalnih i EU sredstava.

PRIORITETNA PITANJA

Prioritet programa dodjele bespovratnih sredstava bio je sljedeći:

  • Jačanje dionika lokalnog tržišta rada u razvoju i provedbi aktivnih mjera politike tržišta rada za razvoj ljudskih potencijala
  • Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje

CILJNE SKUPINE

  • Za LOT 1:  Ciljne skupine strategija za razvoj ljudskih potencijala, regionalni akcijski planovi za zapošljavanje različitih ciljanih skupina ili drugih mjerodavnih regionalnih strateških dokumenata koji  su uključivali razvoj ljudskih potencijala (npr. Regionalni operativni programi).
  • Za LOT 2: Lokalna partnerstva za zapošljavanje

 Projekti moraju doprinijeti ispunjavanju ciljeva ovog Poziva, mjereno sljedećim indikatorima i pod-indikatorima:

1. Broj osoba koje su primile pomoć (osposobljavanje, prekvalifikacijske sheme, razvoj “mekih“ vještina, razvoj životnih vještina) kroz dodjelu bespovratnih sredstava;

a. Broj žena primarne dobi(25-49) koje primaju pomoć

2. Broj lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPE-a) koji se prijavljuju za aktivnosti jačanja kapaciteta (npr. politiku razvoja vještina, razvoj projekata, upravljanje projektima, praćenje i evaluaciju, preoblikovanje sustava, partnerski rad).

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.