Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Ocjenjivanje, izrada preporuka, jačanje kapaciteta i upravljanje darovnicom na području mjera za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj

O projektu: Ovaj projekt bio je dio Phare 2005 programa kojeg je financira Europska komisija. Ugovaratelj projekta bila je Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje, a provodio ga je konzorcij sastavljen od konzultantske kuće GVG (vodeći partner), Njemačke Federalne agencije za zapošljavanje (BA) i Zavoda za zapošljavanje Slovenija (ESS). Projektni partner i korisnik je Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Sveobuhvatni cilj ovog projekta bio je ojačati ekonomsku i socijalnu koheziju najosjetljivijih skupina u hrvatskome društvu na način da se poveća razina njihove zapošljivosti. Također kroz projekt se jačala sposobnost različitih aktera na hrvatskom tržištu rada u provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja namijenjene skupinama kojima prijeti socijalna isključenost. Time će se olakšati pristup tržištu rada nezaposlenim osobama kojima prijeti socijalna isključenost putem korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja kreiranih upravo prema njihovim potrebama. 

Projekt je uspostavljen u okviru politika koje se odnose na razvoj ljudskih potencijala i socijalne kohezije u Hrvatskoj. Ciljevi projekta u skladu su s Europskom strategijom zapošljavanja (EES), Nacionalnim akcijskim planom zapošljavanja 2005.-2008., kao i Godišnjim planovima za poticanje zapošljavanja.

Projekt se sastojao iz dvije komponente:

  1. Ugovor o uslugama – trajanje 21 mjesec tj od travnja 2007. do prosinca 2008. – ugovoreno 1.250.000,00 € (9.562.500,00 kn), a realizirano 1.239.300,00 € (9.480.645,00 kn)
  2. Program dodjele bespovratnih sredstava – trajanje 12 mjeseci tj od studenog 2007. do studenog 2008. – ugovoreno 1.000.000,00 € (7.650.000,00 kn), a realizirano 999.692,00 € (7.647.643,80 kn)

I. UGOVOR O USLUGAMA

Projekt je započeo 10. travnja 2007. godine, a završio je 9. prosinca 2008. godine. Aktivnosti projekta sastojale su se od 4 komponente:

1. Evaluacija učinkovitosti sadašnjih mjera aktivne politike tržišta rada u Hrvatskoj i sustava za njihovu primjenu i upravljanje

Očekivani rezultati:

  • Pregled i sveobuhvatna procjena relevantnosti, učinkovitosti i rezultata mjera aktivne politike tržišta rada koje provodi HZZ
  • Opis i procjena sustava upravljanja i kapaciteta HZZ-a u oblikovanju, primjeni, praćenju i ocjenjivanju mjera aktivne politike tržišta rada

U sklopu prve komponente projekta osnovana je Radna grupa 1 (RG 1) koju su činili predstavnici HZZ-a na središnjoj i lokalnoj razini te predstavnici socijalnih partnera i dionika (HGK, HUP, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatski zavod za statistiku) u suradnji s kojom je razrađen plan istraživanja za evaluaciju mjera aktivne politike tržišta rada koje provodi HZZ. Za evaluacijsko istraživanje korišteni su kvalitativni (tzv. meki podaci) i činjenice (tzv. čvrsti podaci). Provedeno je terensko istraživanje u 4 odabrane županije: Grad Zagreb, Međimurska, Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija. Organizirane su fokus grupe s dionicima na središnjoj razini. Razvijeno je 9 personaliziranih instrumenata istraživanja s kojima su pokriveni svi korisnici mjera. Poslano je 4.143 upitnika (od toga poslodavcima 1.286 i pojedincima 2.857). Održani su sastanci fokus grupa s dionicima na regionalnim i nacionalnoj razini. Od ukupnog broja poslanih upitnika vraćeno je 27, 2 %.

Rezultati istraživanja prezentirani su u gradovima odabranih pilot regija: Šibenik, Zagreb, Osijek i Čakovec. Na prezentaciji su sudjelovali predstavnici svih područnih službi HZZ-a te njihovi lokalni dionici. Dobivene komentare s regionalnih radionica tehnička pomoć je uvrstila u prvi nacrt evaluacijskog izvještaja, odnosno napravljen je pregled i sveobuhvatna procjena relevantnosti, učinkovitosti i rezultata mjera aktivne politike tržišta rada.

2. Izrada preporuka o poboljšanju postojećih mjera aktivne politike tržišta rada i prijedlog novih mjera u suradnji s relevantnim dionicima

Postignuti rezultati:

  • Izrađen nacrt preporuka za poboljšanja mjera aktivne politike tržišta rada koje provodi HZZ.
  • Izrađen je sažetak o suradnji HZZ-a s lokalnim dionicima.

U sklopu druge komponente osnovana je Radna skupina 2 (RG 2) koju su činili predstavnici HZZ-a na lokalnoj i središnjoj razini te dionici (HGK, HOK, HUP, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Savez samostalnih sindikata Hrvatske).

Na osnovi rezultata dobivenih evaluacijskim istraživanjem Radna skupina 2 izradila je nacrt preporuka novih mjera aktive politike tržišta rada koji uključuje preporuke za izmjene na institucionalnoj razini u provođenju mjera aktivne politike tržišta rada. Prvi nacrt preporuka bio je predstavljen na četiri regionalne radionice. Dobiveni  komentari s regionalnih radionica uvršteni su u finalni nacrt preporuka. 

U sklopu ove komponente je izrađen, također, sažetak o suradnji HZZ-a s lokalnim dionicima u kojem su dane smjernice za suradnju na lokalnoj i regionalnoj razini s obzirom na buduće zahtjeve u sklopu ESF-a vezane za programiranje i provođenje mjera aktivne politike tržišta rada.

3. Jačanje kapaciteta HZZ-ovih zaposlenika u vođenju i primjeni mjera aktivne politike tržišta rada

Postignuti rezultati:

  • Osposobljeni zaposlenici HZZ-a na nacionalnoj i regionalnoj razini odgovorni za primjenu mjera aktivne politike tržišta rada i upravljanja darovnicom u cilju poboljšanja mjera aktivne politike tržišta rada.

U sklopu ove komponente napravljena je Analiza potreba za osposobljavanjem zaposlenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Analiza je provedena u svim službama HZZ-a putem upitnika za različite ciljane skupine: osobe odgovorne za mjere aktivne politike tržišta rada, savjetnike, analitičare te trenere. Na temelju dobivenih rezultata tehnička pomoć je izradila adekvatan program osposobljavanja. Provedena su sljedeća osposobljavanja: „Upravljanje programom darovnica“,

„Dizajn, planiranje, praćenje i evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada“ te „Rad s rizičnim skupinama“.

4. Potpora u primjeni Phare 2005 programa upravljanja darovnicom „Mjere aktivnog zapošljavanja skupina kojima prijeti socijalna isključenost“

Postignuti rezultati:

  • Zaposlenici Odjela za provođenje projekata osposobljeni za upravljanje darovnicama.
  • Korisnici darovnice upoznati su s principima, mehanizmima, propisima i procedurama vezanih uz provođenje EU projekata u sklopu darovnica. 
  • U studenom 2007. godine ugovoreno je 11 projekata od strane Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje. U suradnji s tehničkom pomoći za korisnike darovnica održan je inicijalni sastanak na kojem im je prezentiran provedbeni paket te njihove obveze. Odjel za provođenje projekata organizirao je radionice na kojima su korisnicima darovnice pobliže pojašnjene procedure izvještavanja. Zajedno s tehničkom pomoći posjećeno je svih 11 projekata. Također, uz potporu tehničke pomoći, zaposlenici Odjela za provođenje pregledavali su i davali svoje komentare na izvještaje korisnika darovnica. Provedba projekata završila je krajem studenog 2008.

II. PROGRAM DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - PROJEKTI IZ DAROVNICE

1. Zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama
Nositelj projekta: Udruga Lastavice 
Opći ciljevi ovog projekta bili su osnažiti ekonomsku i socijalnu koheziju kako bi se razvila bolja profesionalna integracija najosjetljivijih skupina u društvu na hrvatskom tržištu rada. Projektom se omogućilo zapošljavanje 10 osoba sa posebnim potrebama te se educiralo 8 ljudi za posao job coachera u Splitsko- dalmatinskoj županiji.
Ciljane skupine bile su osobe s psihičkim problemima, osobe s oštećenjem sluha i smetnjama u govoru, osobe sa smetnjama vida i osobe sa Downovim sindromom.
Ukupna vrijednost projekta: 45.594,00 EUR.
Partner: Grad Split

2. Uvođenje modela neformalnog obrazovanja u svrhu većeg zapošljavanja osoba sa poteškoćama u razvoju u administrativnim, tehničkim i uslužnim djelatnostima
Nositelj projekta: Agencija za regionalni razvoj PORIN
Opći ciljevi projekta bili su razvoj kapaciteta posrednika na tržištu rada kako bi se provodile mjere aktivne politike tržišta rada i povećala zapošljivost grupa kojima prijeti socijalna isključenost. Posebni ciljevi sastojali su se od kreiranja modela neformalnog obrazovanja osoba sa poteškoćama u razvoju u području administrativnih, tehničkih i uslužnih djelatnosti, obrazovanje poslodavaca- poduzetnika, predstavnika institucija, lokalnih vlada i nevladinih organizacija o potrebama i sposobnostima osoba sa poteškoćama u razvoju i kako bi se razvila osjetljivost na te osobe. 
Ciljane skupine su osobe s poteškoćama u razvoju i poslodavci.
Ukupna vrijednost projekta: EUR 106.114,91.
Partneri: Agencija za regionalni razvoj Porin, Obrtnička komora Primorsko- goranske županije, Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama.

3. Budi aktivan – angažiraj se! 
Nositelj projekta: Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje
Opći ciljevi projekta bili su promoviranje i povećanje razine profesionalne integracije osjetljivih skupina na tržištu rada Vukovarsko-srijemske županije da se na taj način pozitivno utjeće na ekonomsku i društvenu koheziju u regiji. Posebni ciljevi bili su poticanje i povećavanje mogućnosti zapošljavanja i samo-zapošljavanja (kroz poduzetništvo) rizičnih skupina i povećavanje njihovih znanja, vještina i stručnosti, a ujedno i osigurati informacije i  pomoć pri traženju posla.
Ciljane skupine su dugo nezaposleni, žene iznad 40 i muškarci iznad 50 i mladi bez radnog iskustva.
Ukupna vrijednost projekta: 83.642,54 EUR.
Partneri: Veleučilište „Lavoslav Ružička“- politehnički studij, Mirovna grupa mladih „Dunav“, Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje.

4. BONSAI- Mogućnosti zapošljavanja mladih u Hrvatskoj 
Nositelj projekta: Ekonomski institut Maribor- Centar za razvoj ljudskih potencijala 
Opći ciljevi projekta bili su pridonijeti društvenoj koheziji unutar regionalnog područja pomoću upućivanja mladih ljudi da se dalje obrazuju i usavršavaju i tako povećaju broj aktivnih mladih osoba na tržištu rada koji prvi put traže posao. Posebni ciljevi su bili ispitati tržište rada na lokalnoj razini, napraviti programe i razviti procedure i alate koji bi osnažili grupu individualaca novim znanjima i vještinama kako bi uspješno pronašli prvi posao.
Ciljane skupine su nezaposleni mladi ljudi bez radnog iskustva ( osobe od 15 do 24 godine) i 6-8 edukatora obrazovanih za provođenje edukacijskog programa za uspješno traženje posla.
Ukupna vrijednost projekta: EUR 112.065,92.
Partneri: Regionalna radnička fondacija Podravje, Slovenija (Regional Labour Foundation Podravje).

5. Klub žena - prilagođena individualizirana potpora dugo nezaposlenim ženama
Nositelj projekta: Ženska grupa KORAK Karlovac
Opći ciljevi bili su pridonijeti povećanju zapošljivosti skupina kojima prijeti društvena isključenost koristeći pathaway approach integraciji na tržištu rada kroz decentralizaciju usluga traženja posla. Posebni ciljevi bili su povećana individualizirana prilagođena potpora i pomoć pri traženju posla dugo nezaposlenim ženama u Karlovačkoj županiji kako bi im se povećala zapošljivost.
Ciljane skupine: 60 dugo nezaposlenih žena.
Ukupna vrijednost projekta: EUR 134.303,46.
Partneri: Selectio d.o.o. , Grad Karlovac

6. Dajmo ženama priliku!
Nositelj projekta: Razvojna agencija Sjever d.o.o.
Opći ciljevi projekta bili su pridonijeti socijalnoj koheziji kroz poboljšanje ekonomskog i cjelokupnog statusa žena preko 40. Ukloniti rodne razlike na tržištu rada i raditi na povećanju plaća žena kako bi se osigurala njihova ekonomska neovisnost kroz samo- zapošljavanje. Posebni ciljevi bili su povećanje društveno - ekonomskih uvjeta žena iznad 40 u području Pleternice kroz osnaživanje, obrazovanje i razvoj novih poslovnih vještina.
Ciljane skupine su žene iz Pleternice, 40-60 godina starosti bez adekvatnih kvalifikacija, dugo nezaposlene i ekonomski neaktivne. 
Ukupna vrijednost projekta: EUR 125.510,38.
Partneri: Razvojna agencija Sjever- DAN iz Varaždina, Hrvatsko žensko društvo, Grad Pleternica, Centar za poduzetništvo Osijek.

7. Edukacija i info pult u Istri 
Nositelj projekta: Istarska razvojna agencija (IDA)
Opći cilj projekta  bilo je promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem  bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva  na tržištu rada. Specifični cilj projekta bilo je kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar organizacija na lokalnom nivou koje će provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na najosjetljivije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj regiji. Ciljne skupine projekta su mladi do 24 godine i žene preko 40 godina starosti. 
Ukupna vrijednost projekta: EUR  88.230,10.
Partneri: Istarska županija, ZUM- Udruga mladih, Pulski centar za poduzetništvo, Grad Poreč i Grad Rovinj.

8. Izazovi zapošljavanja u depriviranim ruralnim područjima Hrvatske
Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative
Opći cilj projekta bio je povećati zapošljivost skupina kojima prijeti socijalna isključenost kroz kreiranje posebnih tečajeva kako bi im se omogućio bolji pristup tržištu rada. Također se težilo jačanju suradnje između poslovnog sektora, obrazovnih institucija i članova zajednice kako bi se stvorili nove prilike za zapošljavanje u poljoprivredi na lokalnoj razini. Ciljane skupine su: nezaposleni mladi u dobi od 15-24 godine, nezaposlene žene iznad 40 godina i nezaposleni muškarci iznad 50 godina.
Ukupna vrijednost projekta: EUR 72.624,00.
Partneri: Ekološko-poljoprivredna zadruga Svarun i Pučko otvoreno učilište Duga Resa.

9. Od ovisnosti o državnim sredstvima do samozapošljavanja
Nositelj projekta: Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva
Opći cilj projekta bio je smanjiti dugoročnu nezaposlenost u Zapadnoj Slavoniji i povećati samo-zapošljavanje u poljoprivredi kroz pomoć i edukacije o samo-zapošljavanju. Specifični cilj bio je obučiti dugotrajno nezaposlene osobe i omogućiti poljoprivrednim domaćinstvima da se osamostale od ovisnosti o državnim davanjima. Ciljane skupine su dugoročno nezaposleni koji imaju preduvjete da postanu uspješni tržišno konkurentni farmeri. 
Ukupna vrijednost projekta: EUR 146.508,34.
Partneri: Srednja škola „Matije Antona Reljkovića“ Slavonski Brod, HLAD d.o.o. Slavonski Brod.

10. Stvaranje novih mogućnosti na tržištu rada
CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje 
Cilj projekta bio je poboljšati položaj žena na tržištu rada osiguranjem jednakih mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada, te utjecati na smanjenje razine nezaposlenosti žena. Posebni ciljevi projekta bili su: povećati vještine i znanja žena kako bi im se povećala konkurentnost i lakša integracija na tržištu rada, osnažiti žene u procesu traženja, odabira i dobivanja zaposlenja, povećati dostupnost informacija o zaposlenju i radnim pravima, upoznati poslodavce s praksom društveno odgovornog poslovanja, senzibilizirati i informirati javnost i ključne dionike o neravnopravnom položaju žena na tržištu rada te problemima siromaštva i socijalne isključenosti žena. Ciljane skupine su nezaposlene žene iznad 40 godina, mlade žene koje prvi put traže posao, žene bez formalnog obrazovanja i samohrane majke.
Ukupna vrijednost projekta: EUR 123.673,08.
Partneri: DOMINE, Split i HULAHOP d.o.o Zagreb.

11. Inicijativa za zapošljavanje Roma
Udruga „Romi za Rome“
Opći cilj projekta bio je povećati socijalnu i ekonomsku uključenost Roma. Posebni ciljevi projekta bili su omogućiti pripadnicima romske manjine da kroz različite programe edukacije steknu znanja i vještine koje poslodavci traže, te time postanu konkurentni na tržištu rada, te da se kroz različite seminare koji su namijenjeni poslodavcima poveća njihov interes za zapošljavanje pripadnika romske manjine u Varaždinskoj županiji. Ciljana skupina je romska zajednica u Varaždinskoj županiji. 
Ukupna vrijednost projekta: EUR 108.326,13.
Partneri: Varaždinska županija, Pučko otvoreno učilište Varaždin, Općine Petrijanec i Općina Cestica. 

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.