Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novčana naknada

Novčana naknada za nezaposlene

Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu naknadu?

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/1832/20, 18/22).

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj:

 • mora ispuniti uvjet prethodnog rada,
 • radni odnos joj ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom/obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga,
 • mora se u zakonskom roku prijaviti nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Što je uvjet prethodnog rada?

Pravo na novčanu naknadu stječete ako u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, imate najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Kao vrijeme provedeno na radu smatra se:

 • vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i
 • vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja i vrijeme u kojem je mirovala obveza doprinosa prema propisu kojim se uređuju doprinosi za obveza osiguranja.

U vrijeme provedeno na radu uračunava samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjeg utvrđenog prava na naknadu.

Koji razlozi prestanka radnog odnosa / samostalne djelatnosti omogućavaju ostvarivanje prava na novčanu naknadu?

Da bi mogli ostvariti pravo na novčanu naknadu radni odnos ne smije prestati Vašom krivnjom ili voljom.

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako vam je radni odnos prestao:

 • zbog toga što ste otkazali radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa (osim ako je sporazum sklopljen na prijedlog poslodavca u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu, zbog premještaja bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera u drugo mjesto prebivališta ili zbog promjene mjesta prebivališta zbog zdravstvenih razloga na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo)
 • sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
 • zbog toga što niste zadovoljili na probnom radu ili niste zadovoljili tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno niste u propisanom roku položili stručni ispit,
 • redovitim otkazom  uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Koji je rok za prijavu i podnošenje zahtjeva?

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu morate se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Ako ste nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti bili na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu onda se morate prijaviti u roku od 30 dana od prestanka neke od tih okolnosti.

Ako ste zbog opravdanog razloga propustili rok za prijavu, može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od osam dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

Kako se podnosi zahtjev za novčanu naknadu?

Koji dokumenti su potrebni da se podnese zahtjev za novčanu naknadu?

 • Ispunjena prijavnica u evidenciju nezaposlenih
 • Ispunjeni obrazac zahtjeva za novčanu naknadu
 • Dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa, potvrđen potpisom i pečatom poslodavca (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…) ili samostalne djelatnosti (potvrda Financijske agencije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje o evidentiranim neizvršenim osnovama za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, izjava o vrijednosti imovine koja ne pokriva postojeće obveze, izvadak iz poslovnih knjiga, pravomoćno rješenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka…). Tiskanica M-2P se ne smatra pravovaljanim dokazom o razlogu prestanka radnog odnosa.
 • Dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca) ili samostalne djelatnosti (npr. potvrda Porezne uprava)
 • Presliku kartice tekućeg računa banke

Ukoliko ste nakon zadnjeg korištenja novčane naknade bili u radnom odnosu ili ste obavljali samostalnu djelatnost u nekoj od drugih država EU, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Švicarskoj, molimo Vas da ispunite i obrazac IZJAVA – RAD U INOZEMSTVU. Molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, priložite i obrazac U1 koji izdaje zavod za zapošljavanje strane države u kojoj ste bili u radnom odnosu / obavljali samostalnu djelatnost.

Ukoliko trenutno niste u mogućnosti doći do svih potrebnih dokumenata, Vaš zahtjev će biti zaprimljen, a riješit će se po primitku cjelokupne dokumentacije.

Kako se utvrđuje visina novčane naknade?

Ako podnosite zahtjev za novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa, visina novčane naknade ovisi o plaći koju ste ostvarili prije prestanka radnog odnosa jer osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe.

Ako podnosite zahtjev za novčanu naknadu po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti, osnovicu za naknadu čini prosjek osnovice na koju su obračunani i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti.

Pod tromjesečnim razdobljem misli se na tri uzastopna kalendarska mjeseca.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od osnovice.

Propisan je najniži i najviši iznos novčane naknade.

Najviši iznos novčane naknade ovisi o prosječnoj neto plaći isplaćenoj po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini te iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa te plaće.

Trenutno je najviši iznos novčane naknade 803,60 eura mjesečno za prvih 90 dana korištenja odnosno 401,80 eura mjesečno za preostalo vrijeme korištenja.

Najniži iznos novčane naknade ovisi o minimalnoj plaći u Republici Hrvatskoj umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja koja iznosi 706,50 eura te, ukoliko ste radili u punom radnom vremenu, novčana naknada ne može biti niža od 50% iznosa te plaće odnosno niža od 353,25 eura.

Kako se utvrđuje trajanje novčane naknade?

Pravo na novčanu naknadu možete ostvariti i trajanju od 90 do 450 dana, a što ovisi o ukupnom vremenu koje ste proveli na radu.

 • 90 dana ako ste proveli na radu od 9 mjeseci do 2 godine,
 • 120 dana ako ste proveli na radu više od 2 godine,
 • 150 dana ako ste proveli na radu više od 3 godine,
 • 180 dana ako ste proveli na radu više od 4 godine,
 • 210 dana ako ste proveli na radu više od 5 godina,
 • 240 dana ako ste proveli na radu više od 6 godina,
 • 270 dana ako ste proveli na radu više od 7 godina,
 • 300 dana ako ste proveli na radu više od 8 godina,
 • 330 dana ako ste proveli na radu više od 9 godina,
 • 360 dana ako ste proveli na radu više od 10 godina,
 • 390 dana ako ste proveli na radu više od 15 godina,
 • 420 dana ako ste proveli na radu više od 20 godina,
 • 450 dana ako ste proveli na radu više od 25 godina.

Postoji izuzetak od ovog pravila:

Ako ste proveli na radu 32 godine i nedostaje vam do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu imate pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja ili nastupanja neke druge okolnosti za prestanak prava na novčanu naknadu.

Za utvrđivanje duljine trajanja prava na novčanu naknadu, u vrijeme provedeno na radu uračunava samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjeg utvrđenog prava na naknadu. Iznimku čini naknada ostvarena temeljem zahtjeva podnesenog prije 5.4.2002. godine.

Utječe li rad u stranim državama na ostvarivanje prava na naknadu u Hrvatskoj?

 • Ukoliko ste radili u bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije, te u Švicarskoj, Norveškoj, Islandu ili Lihtenštajnu, tamo ostvaren staž uzima se u obzir prilikom utvrđivanja prava na novčanu naknadu u Hrvatskoj. Podatke o tom radu (razdoblja osiguranja, razlog prestanka radnog odnosa, iznos plaće) mora potvrditi zavod za zapošljavanje države u kojoj ste ga obavljali odnosno u kojoj ste bili osigurani. Ako ne ishodite sami potvrdu stranog zavoda (obrazac PD U1), HZZ će pokrenuti postupak prikupljanja potrebne dokumentacije. Popis dokumenata koji mogu pomoći u bržem pribavljanju podataka nalazi se u obrascu IZJAVA – RAD U INOZEMSTVU.
 • HZZ pri utvrđivanju prava iz nezaposlenosti, primjenjuje i ugovore o socijalnom osiguranju koje je Republika Hrvatska sklopila s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Republikom Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Turskom. Rad u nekoj od ovih pet država uzet će vam se u obzir za ostvarivanje prava u Hrvatskoj samo ako ste prije podnošenja zahtjeva biti zaposleni odnosno obavljali samostalnu djelatnost u Republici Hrvatskoj određeni broj mjeseci ( npr. prema Ugovoru s Bosnom i Hercegovinom bar 6 mjeseci u zadnjih 12 mjeseci).

Staž osiguranja u drugoj državi ugovornici potrebno je prije uračunavanja provjeriti putem dogovorenih tiskanica ili dopisa. Za Vas će to službenim putem obaviti Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Molimo Vas da prilikom prijave na HZZ priložite kopiju radne knjižice iz koje je vidljiv staž iz gore navedenih država.

 • Rad u ostalim državama se ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja prava na novčanu naknadu u Hrvatskoj.

Mogu li ostvariti pravo na novčanu naknadu nakon stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Nažalost, ne. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa se ne računa u vrijeme provedeno na radu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu mi je pozitivno riješen. Kad mogu očekivati isplatu naknade?

Naknada se isplaćuje do 10. u mjesecu, za prethodni mjesec (npr., naknada za siječanj se isplaćuje u veljači).

Što ako se zaposlim prije isteka novčane naknade? Što se događa s neiskorištenom naknadom?

Nezaposlenoj osobi kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zapošljavanjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovno ostala nezaposlena, nastavlja se isplaćivanje novčane naknade (za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje i u ranije utvrđenoj visini) ako su ispunjeni uvjeti o razlogu prestanka novog radnog odnosa (vidi pitanje 3.) i ako je zahtjev za nastavak ostvarivanja prava podnesen u roku (vidi pitanje 4.).

Ako ste nakon prekida primanja novčane naknade ostvarili novih 9 (ili više) mjeseci rada, imati ćete izbor između nastavka novčane naknade (za onoliko vremena koliko je preostalo za primanje i u ranije utvrđenoj visini) i ostvarivanja prava na novčanu naknadu prema novom uvjetu.

Za utvrđivanje duljine trajanja novog (dakle ne nastavljenog) prava na novčanu naknadu, u vrijeme provedeno na radu uračunava samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjeg utvrđenog prava na naknadu.

Imam pravo na novčanu naknadu. Planiram pokrenuti posao i za to su mi potrebna sredstva. Može li se naknada isplatiti i ranije ili se uvijek isplaćuje samo jednom mjesečno?

Novčana naknada može se isplatiti u jednokratnom iznosu nezaposlenoj osobi za slijedeće slučajeve:

 1. registraciju obrta odnosno samostalne djelatnosti
 2. zapošljavanje u postojećem trgovačkom društvu u kojem nema više od 25% udjela
 3. osnivanje trgovačkog društva i zapošljavanje u njemu bez obzira na udjele.

Novčane naknade u jednokratnom iznosu neće se isplatiti u ostalim slučajevima u kojim nezaposlena osoba može steći trgovačko društvo ili obrt poput npr. preuzimanjem ili darovanjem

Zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu podnosi se u pisanom obliku nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda prije registracije obrta/osnivanja trgovačkog društva/zapošljavanja u postojećem trgovačkom društvu u kojem se nema više od 25% udjela

Novčana naknada u jednokratnom iznosu isplaćuje se isključivo na žiro račun obrta, samostalne djelatnosti ili trgovačkog društva.

Osoba kojoj je isplaćena novčana naknada u jednokratnom iznosu prestaje se voditi u evidenciji Zavoda kao nezaposlena osoba i ne može se ponovno prijaviti Zavodu prije proteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu novčane naknade.