Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novčana naknada

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu i zaprimanje zahtjeva

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe. Zahtjev se može podnijeti:

 • osobno, u područnoj službi/uredu ili ispostavi Zavoda prema mjestu prebivališta odnosno boravišta, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica)
 • preporučeno poštom uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica)
 • skenirano putem e-maila uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica)

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, potrebno je izvršiti prijavu u evidenciju kako je navedeno ovdje te priložiti:

 • ispunjenu prijavnicu u evidenciju nezaposlenih
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za novčanu naknadu
 • dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…)
 • dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
 • dokaz o broju tekućeg računa (ugovor o vođenju transakcijskog računa ili dio izvatka na kojem se vidi IBAN transakcijskog računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda banke)

Ukoliko ste nakon zadnjeg korištenja novčane naknade bili u radnom odnosu ili ste obavljali samostalnu djelatnost u nekoj od drugih država EU, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Švicarskoj, molimo Vas da ispunite i obrazac IZJAVA - RAD U INOZEMSTVU. Molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, priložite i obrazac U1 koji izdaje zavod za zapošljavanje strane države u kojoj ste bili u radnom odnosu / obavljali samostalnu djelatnost.

Ukoliko trenutno niste u mogućnosti doći do svih potrebnih dokumenata, Vaš zahtjev će biti zaprimljen, a riješit će se po primitku cjelokupne dokumentacije.

Ukoliko je zahtjev podnesen poštom ili putem e-maila, potrebno ga je naknadno vlastoručno potpisati te priložiti izvornik dokumentacije na uvid. U slučaju naknadno utvrđenih nepravilnosti podnositelj zahtjeva je obvezan na povrat nepripadno primljenih sredstava zbog stjecanja bez osnove.

Temeljem članka 75. Zakona o tržištu rada (NN 118/18) nezaposlena osoba kojoj je na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvršena isplata ili je ostvarila neka primanja na koja nije imala pravo, dužna ih je vratiti Zavodu zbog stjecanja bez osnove.

Također Vas želimo informirati da pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europskog gospodarskog prostora ili Švicarskoj kao i na temelju obavljanja samostalne djelatnosti uz osiguranje za slučaj nezaposlenosti te vrijeme koje je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

Zakonom su taksativno navedeni slučajevi prestanka radnog odnosa, odnosno službe, kad nezaposlena osoba ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu. Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako je radni odnos odnosno služba prestala:

 • zbog toga što je otkazala radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe
 • sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa
 • zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada
 • redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca

Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosaodnosno službe ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos ili služba prestao na neki od gore navedenih načina odnosno prethodna samostalna djelatnost prestala bez opravdanih razloga.

Nezaposlena osoba mora se u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa prijaviti Zavodu, te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.