Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Upravno vijeće

Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje upravlja Upravno vijeće Zavoda, čiji su djelokrug, ovlaštenja i odgovornost uređeni Statutom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje („Narodne novine“ br. 18/20).

Upravno vijeće donosi Izvještaj o radu i podnosi ga na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće donosi Plan rada Zavoda.

Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to: dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću, jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu i jednog člana na prijedlog udruga nezaposlenih.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju i razrješavaju članovi Upravnog vijeća između članova koje je predložio ministar nadležan za rad, a zamjenika predsjednika između članova Upravnog vijeća.

Sadašnji članovi Upravnoga vijeća imenovani rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 9.04.2020. godine (NN 46/20) i 10.02.2022. godine ( NN 20/22) na način kako slijedi:

 1. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog ministra nadležnog za rad, s danom 14. travnja 2020. godine te s danom 10. veljače 2022. godine, imenuju se:
  - LUKA ČIRKO
  - MIRELA KALCINA
 2. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, s danom 14. travnja 2020. godine, imenuju se:
  – MIROSLAV SMETIŠKO
  – ANNY BRUSIĆ
  – ANA MILIĆEVIĆ PEZELJ
 3.  Imenuje se VALENTIN JACKIV članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s danom 14. travnja 2020. godine, kao predstavnik radnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 4. Imenuje se MARTIN MAKARUN članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s danom 23. prosinca 2020. godine, na prijedlog udruga nezaposlenih (NN 147/20 od 30.12.2020.)