Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Pravni okvir

Opći akti zavoda

Zakoni

 • Zakon o tržištu rada (NN br. 118/2018)
 • Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada (NN br. 32/20)
 • Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ br. 85/08, 112/12) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20)
 • Zakon o strancima („Narodne novine“ br. 133/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)
 • Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17
 • Zakon o osiguranju radničkih tražbina („Narodne novine“ br. 70/17) Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom („Narodne novine“ br. 64/01) Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19)
 • Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ br. NN 115/18)
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti („Narodne novine“ br. 162/98, 107/07) Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19)
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)

Provedbeni propisi

 • Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad („Narodne novine“ br. 28/19)
 • Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“ br. 28/19)
 • Pravilnik o odgovarajućem smještaju („Narodne novine“ br. 28/19)
 • Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje („Narodne novine“ br. 28/19)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi („Narodne novine“ br. 28/9)
 • Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“ br. 92/17)
 • Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima („Narodne novine“ br. 79/14, 110/14) 79/14, 110/14)
 • Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca („Narodne novine“ br. 55/18)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ br. 28/19)
 • Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ br. 28/19)
 • Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu (Upravno vijeće HZZ-a donijelo dana 22.02.2021.)
 • Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (Upravno vijeće HZZ-a donijelo dana 22.02.2021.)
 • Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ("Narodne Novine" br. 146/12)

Međunarodni akti, nacionalne strategije, programi i ostalo

 • Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje, Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji, Protokola o izmjenama Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji kojim se uspostavlja sustav kolektivnih žalbi (NN - međunarodni ugovori br. 15/02)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (NN - međunarodni ugovori br. 6/07, 5/08)
 • Konvencija 159 – Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN - međunarodni ugovori br. 11/03)
 • Nacionalni strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (od 29.11.2012. godine)
 • Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine (NN br. 122/12)
 • Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine (od 25.04.2013. godine)
 • Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine (od 12.07.2012. godine)
 • Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine (NN br. 20/11)
 • Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. do 2015. godine (NN br. 88/11)
 • Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (NN br. 63/07)
 • Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (NN br. 47/05)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (NN br. 60/13, 40/14)
 • Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (NN br. 89/13)