Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Ustroj

Hrvatski zavod za zapošljavanje ustrojen je Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“ br. 118/2018) kao javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti kroz Središnji ured, 4 područne službe, 18 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

U Zavodu su organizirane sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Ured ravnatelja
 • Sektor za tržište rada i politike zapošljavanja
 • Sektor za financijsko upravljanje
 • Sektor za pravne poslove
 • Sektor za analitiku i informatiku
 • samostalni odjeli

Ravnatelj

Ante Lončar, dipl.pravnik

Zamjenica ravnatelja HZZ-a je Ivana Mehle, dipl. uč. razredne nastave

Ravnatelj HZZ-a ima 5 pomoćnika/ica:

 • Za tržište rada i politike zapošljavanja: Ivana Šimek, dipl. kriminalist
 • Za financijsko upravljanje: Dragan Marinčić, dipl. ekonomist
 • Za pravne poslove: Jasminka Vukušić, dipl. pravnik
 • Za analitiku i informatiku: Roland Čop, dipl.ing. elektrotehnike
 • Za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije: Ante Džapo, mag. ekonomije

Središnji ured

U Središnjem uredu obavlja se osobito:

 • koordinacija i nadzor u primjeni Zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda
 • praćenje, analiziranje i istraživanje gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, njihove međusobne utjecaje, te predlaganje mjera za unapređenje zapošljavanja,utvrđivanje jedinstvenih standarda, postupaka, metodologije i instrumentarija stručnog rada za područne urede
 • izrada uputa za rad, te koordinacija i nadzor poslova posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja
 • obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja, te ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti,predlaganje plana rada Zavoda
 • izrada zakonom propisanih izvješća i drugih izvješća o poslovanju Zavoda potrebnih za donošenje poslovnih odluka
 • rješavanje o pravu po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju primjenom pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
 • provedba međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na prava za vrijeme nezaposlenosti
 • provedba međunarodnih ugovora o zapošljavanju, te razmjena podataka o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES)
 • zapošljavanje hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanje njihovih prava
 • planiranje prihoda, te planiranje raspodjele sredstava ostvarenih po osnovi doprinosa za zapošljavanje i iz drugih izvora za namjene utvrđene Zakonom
 • upravljanje imovinom Zavoda, te provođenje imovinsko pravnih poslova u svezi s imovinom Zavoda
 • izrada prijedloga općih akata za provedbu Zakona, te drugih općih akata Zavoda
 • izdavanje stručno-informativnih publikacija
 • priprema sjednica tijela Zavoda i davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja
 • administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom , Statutom i aktima Zavoda

Područne službe

Područne službe su:

 • Područna služba Osijek sa sjedištem u Osijeku
 • Područna služba Rijeka sa sjedištem u Rijeci
 • Područna služba Split sa sjedištem u Splitu
 • Područna služba Zagreb sa sjedištem u Zagrebu

U područnim službama se obavljaju sljedeći poslovi:

 • vodi evidencije o nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja i drugim osobama koje koriste usluge Zavoda
 • posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju
 • vrši usluge poslodavcima prema njihovim posebnim zahtjevima uz nadoknadu troškova
 • u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi pripremu za zapošljavanje
 • provodi aktivnu politiku zapošljavanja
 • surađuje sa socijalnim partnerima i ostalim dionicima na tržištu rada
 • provode međunarodne ugovore o zapošljavanju te razmjenjuju podatke o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES),obavljaju poslove Migracijsko informacijskog centra (MIC) – informacijski centri za radnike migrante
 • obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava
 • rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju i obavlja isplatu temeljem donesenih rješenja
 • zastupanje u vezi sa sudskim sporovima,
 • obrazovanje radnika
 • provedba pojedinih postupaka javne nabave
 • izdavanje regionalnih stručno–informativnih publikacija
 • nadzor nad radom područnih ureda
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i aktima Zavoda

Područni uredi

Područni uredi su:

 • Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru
 • Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu
 • Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku
 • Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću
 • Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu
 • Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini
 • Područni ured Križevci sa sjedištem u Križevcima
 • Područni ured Kutina sa sjedištem u Kutini
 • Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi
 • Područni ured Pula sa sjedištem u Puli
 • Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku
 • Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu
 • Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku
 • Područni ured Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima
 • Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu
 • Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici
 • Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru
 • Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru

U Područnim uredima se obavljaju sljedeći poslovi:

 • vodi evidencije o nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja i drugim osobama koje koriste usluge Zavoda
 • posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju
 • vrši usluge poslodavcima prema njihovim posebnim zahtjevima uz nadoknadu troškova
 • u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi pripremu za zapošljavanje
 • provodi aktivnu politiku zapošljavanja
 • surađuje sa socijalnim partnerima i ostalim dionicima na tržištu rada
 • obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava
 • rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju i obavlja isplatu temeljem donesenih rješenja
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i aktima Zavoda

Svaka područna služba i ured ima ispostave. Ukupno postoji 99 ispostava i njihovom se prisutnošću i djelovanjem ostvaruju temeljni ciljevi i funkcije Zavoda na cijelom prostoru Republike Hrvatske.