Upravno vijeće

Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje upravlja Upravno vijeće Zavoda, čiji su djelokrug, ovlaštenja i odgovornost uređeni Statutom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje („Narodne novine“ br. 109/12, 12/14, 40/17, 100/17 ).

Upravno vijeće donosi Izvještaj o radu i podnosi ga na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće donosi Plan rada Zavoda.

Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to: dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću, jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu i jednog člana na prijedlog udruga nezaposlenih.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju i razrješavaju članovi Upravnog vijeća između članova koje je predložio ministar nadležan za rad, a zamjenika predsjednika između članova Upravnog vijeća.

Sadašnji članovi Upravnoga vijeća imenovani rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 13.04.2016., 04.05.2016., 12.01.2017., 09.02.2017. , 20.07.2017. te 29.08.2019. godine (NN br. 35/16, 49/16, 5/17, 14/17 i NN 82/19) su:

  1. Mirela Kalcina
  2. Miroslav Smetiško
  3. Marija Knežević Kajari
  4. Anny Brusić
  5. Anica Milićević Pezelj
  6. Tanja Bitanga
  7. Jeniseja Fištrek

Sjednice održane u 2020. godini

Otvori

Sjednice održane u 2019. godini

Otvori

Sjednice održane u 2018. godini

Preuzmi

Sjednice održane u 2017. godini

Preuzmi

Sjednice održane u 2016. godini

Preuzmi

Sjednice održane u 2015. godini

Preuzmi

Sjednice održane u 2014. godini

Preuzmi

Sjednice održane u 2013. godini

Preuzmi

Sjednice održane u 2012. godini

Preuzmi

Sjednice održane u 2011. godini

Preuzmi